Egenreferat. Tidigare forskning har visat en ökad risk för kolorektal cancer hos patienter med ulcerös kolit [1], vilket är bakgrunden till nuvarande screeningrekommendationer med endoskopi hos patienter med ulcerös kolit. Värdet av äldre studier hämmas dock av att de ofta begränsats till specialiserade centrum, svårt sjuka patienter samt osäkra definitioner av ulcerös kolit.

Tillsammans med danska kollegor har vi studerat risken för kolorektal cancer samt dödsfall på grund av kolorektal cancer hos 96 447 patienter som diagnostiserats åren 1969–2017, jämfört med tio gånger så många matchade referensindivider från normalbefolkningen [2].

Under uppföljningstiden fick 1 336 patienter (1,29/1 000 personår) och 9 544 referensindivider diagnosen kolorektal cancer (0,82/1 000 personår), vilket motsvarar en riskökning på 66 procent (95 procents konfidensintervall [95KI] 1,57–1,76). Under samma tid dog 639 patienter med ulcerös kolit (0,55/1 000 personår) och 4 451 (0,38/1 000 personår) referensindivider i kolorektal cancer. Den relativa risken för död i kolorektal cancer var +59 procent vid ulcerös kolit (95KI 1,46–1,72). I genomsnitt var upptäckt kolorektal cancer vid ulcerös kolit mindre avancerad (P < 0,001), men när vi tog hänsyn till tumörstadium så löpte patienterna med ulcerös kolit en fortsatt förhöjd risk att dö i kolorektal cancer (hazardkvot 1,54; 95KI 1,33–1,78).

Den relativa risken för kolorektal cancer har sjunkit fram till i modern tid, men även under studiens sista femårsperiod (begränsad till svenska data) var risken att få en diagnos +38 procent (95KI 1,20–1,60), vilket motsvarar 1 extra fall av kolorektal cancer per 1 058 patienter med ulcerös kolit). Risken att dö i kolorektal cancer under femårsperioden var +25 procent (95KI 1,03–1,51), vilket motsvarar 1 extra dödsfall per 3 041 patienter med ulcerös kolit.

I vår studie valde vi att koncentrera oss på dödlighet i kolorektal cancer samt att justera resultaten för tumörstadium för att minimera risken att våra beräkningar skulle påverkas av att man aktivt letar kolorektal cancer vid ulcerös kolit och därigenom ofta upptäcker tidiga former av kolorektal cancer, ibland till och med i samband med ulcerös kolit-diagnosen. Den stora betydelsen av tidssambandet mellan ulcerös kolit och kolorektal cancer utgjorde ett viktigt argument för att komplettera data i Patientregistret (där inläggning ibland görs först flera månader eller år efter insjuknande) med biopsidata för att bättre fastställa tidpunkten för insjuknande i ulcerös kolit.

Vår studie bekräftade tidigare rapporter om att den relativa risken för kolorektal cancer verkar ha minskat under senare år. Men fortfarande ses en klar överrisk för såväl insjuknande som död i kolorektal cancer bland de grupper av patienter med ulcerös kolit där vi i dag rekommenderar screening.