Egenreferat. Hypoxisk ischemisk encefalopati (HIE) efter syrebrist vid förlossningen är en av de vanligaste orsakerna till neonatal död och handikapp. HIE har en incidens kring 1–6/1 000 nyfödda och står för cirka 24 procent av alla dödsfall hos nyfödda barn. HIE graderas som lätt, måttlig eller svår, där det neurologiska långtidsutfallet för barnet är associerat till graden av encefalopati. 

Aktiv hypotermibehandling inom sex timmar efter födseln har visat sig minska risken för dödsfall och funktionshinder hos spädbarn med måttlig till svår HIE. De randomiserade kliniska prövningar som ligger till grund för detta har dock inte inkluderat nyfödda med lätt HIE, då tidigare studier har visat att prognosen för den gruppen är god [1].

Genom att kombinera data från fyra prospektiva kohortstudier med deltagare som rekryterats mellan 2007 och 2015 har vi vid Karolinska institutet och University College Cork på Irland följt upp 471 barn, varav 55 med lätt HIE. Utfallet mättes som död eller resultat vid utvecklingsbedömning vid 2–3 års ålder med Bayley scales of toddler and infant development, tredje upplagan. Instrumentet är standardiserat till medelpoäng 100 (SD = 15).

Resultaten visar att barn som drabbats av lätt HIE vid födseln har lägre resultat på den kognitiva delskalan av testet (–6,0; 95 procents konfidensintervall [95KI] –9,9 till –2,1) jämfört med barn vars förlossning varit okomplicerad. Studien kunde inte påvisa någon skillnad mellan obehandlade barn med lätt HIE (n = 47, medelpoäng 96,6) och kylbehandlade barn med måttlig HIE (n = 53, medelpoäng 98,8) (P = 0,46) [2].

Resultaten belyser behovet av kliniska prövningar som inkluderar barn med lätt HIE för att ta reda på om även dessa barn kan ha nytta av neuroprotektiv behandling efter förlossningen.