Egenreferat. Sväljsvårigheter, dysfagi, är ett vanligt och ofta förbisett symtom som förekommer hos 8 procent av befolkningen och hos en stor och varierad grupp patienter. Framför allt äldre och patienter med till exempel neurologiska sjukdomar och huvud–halscancer är särskilt drabbade. En systematisk översiktsartikel [1] visade 2016 att också kroniska lungsjukdomar ökar förekomsten av sväljsvårigheter hos patienterna.

Syftet med föreliggande studie [2] var att undersöka förekomsten av subjektiva (självrapporterade) sväljsvårigheter hos patienter med KOL i stabil fas och identifiera potentiella riskfaktorer. Materialet ingår i TIE-studien (Tools identifying exacerbations), en multicenterstudie i primär- och specialistvård där 571 patienter ingår. De data som analyserades i denna studie var spirometriresultat, frågeformulär med frågor om bland annat exacerbationshistorik, komorbiditet, BMI, självskattad dyspné (mMRC) och hälsorelaterad livskvalitet (CAT). Det fanns tre sväljspecifika svarsalternativ: 1) jag hostar när jag äter, 2) jag sväljer fel när jag äter och dricker, 3) maten fastnar i halsen när jag sväljer. Fysisk aktivitet mättes med 30 meters gångtest.

Av de 571 patienterna upplevde 33 procent (n = 186) minst ett av de tre sväljsymtomen, och det vanligaste var upplevelse av att mat fastnar i halsen. Drygt hälften av patienterna med sväljsvårigheter upplevde två av de tre symtomen och 26 procent (n = 42) upplevde alla tre. Av studiedeltagarna var 10 procent i stadium 1 (FEV[forcerad exspiratorisk ensekundsvolym] > 80 procent av förväntat värde), 55 procent i stadium 2 (FEV= 50–80 procent av förväntat värde), 27 procent i stadium 3 (FEV= 30–50 procent av förväntat värde) och 8 procent i stadium 4 (FEV< 30 procent av förväntat värde). Det fanns en signifikant relation mellan sväljsvårigheter och dyspné, hälsorelaterad livskvalitet och fysisk kapacitet, men inte till lungfunktion, ålder eller komorbiditet. Tänkbara anledningar till sväljsvårigheterna kan till exempel vara muskelsvaghet, muntorrhet, polyfarmaci och dyspné.

Subjektiva sväljsvårigheter förefaller finnas i signifikant högre grad hos patienter med KOL i stabil fas än hos befolkningen i allmänhet. Problemet kan ses i alla stadier av sjukdomen men är vanligare hos symtomatiska patienter och vid nedsatt fysisk kapacitet.