Egenreferat. Cancer betraktas traditionellt som en kontraindikation för organtransplantation på grund av farhågor om att den efterföljande immunsuppressionen ska aktivera cancern. Inför njurtransplantation utreds män därför ofta med PSA-prov för att upptäcka prostatacancer. Om lokaliserad prostatacancer påvisas, brukar mannen behöva genomgå radikal prostatektomi innan han accepteras för transplantation, även om cancern annars skulle följts upp utan initial behandling (aktiv monitorering). Detta kan ifrågasättas, eftersom behandling för prostatacancer kan minska livskvaliteten och lång tid i dialys försämrar överlevnaden.

Omkring en tredjedel av alla medelålders män som obduceras har en tidigare odiagnostiserad prostatacancer. Detta innebär att många män har fått ett njurtransplantat, trots att de redan när de transplanterades hade en subklinisk prostatacancer. Om immunsuppression aktiverar subklinisk prostatacancer borde därför incidensen av prostatacancer öka efter njurtransplantation.

Vi gjorde en fall–kontrollstudie baserad på Svenska njurregistret och PCBaSe, ett forskningsregister med data från Nationella prostatacancerregistret och ett stort antal andra svenska nationella register. Analysen av 185 579 män med och 923 221 matchade män utan prostatacancer talar för något lägre sannolikhet att diagnostiseras med prostatacancer efter njurtransplantation än för män i allmänhet (oddskvot [OR] 0,84; 95 procents konfidensintervall [95KI] 0,70–0,99). Sannolikheten för diagnos av lågt differentierad, lokalt avancerad eller metastaserad prostatacancer var inte heller ökad (OR 0,84; 95KI 0,62–1,13). Att sannolikheten för prostatacancerdiagnos var lägre hos de transplanterade männen beror rimligen på att utredningen inför transplantation selekterat bort en del män med en liten prostatacancer.

Det viktigaste fyndet i studien var att sannolikheten för prostatacancer bland de transplanterade männen inte ökade över tid (oddskvoterna var under 1 även mer än 12 år efter transplantationen).

Klinisk bild och cancerspecifik överlevnad hos de 133 männen som diagnostiserats med prostatacancer efter njurtransplantation var densamma som hos 665 matchade män med prostatacancer utan tidigare njurtransplantation.

Vår slutsats är att män som diagnostiseras med en lokaliserad prostatacancer, som ur cancersynvinkel inte behöver behandlas, ska kunna genomgå organtransplantation utan att prostatacancern behandlas först.