Avhandling. Åldersrelaterade kroppsliga förändringar och användning av många läkemedel ger äldre en ökad risk för läkemedelsrelaterade problem, i synnerhet i vårdövergångar, varför god informationsöverföring och uppföljning är viktig. I Skåne saknar sjukhusen och primärvården ännu gemensamt journalsystem, varför tydlig utskrivningsinformation är synnerligen viktig. Utskrivningsinformationen beskriver bland annat eventuella läkemedelsförändringar under vårdtiden och innehåller en aktuell läkemedelslista. Den ska ges till patienten samt skickas till primärvården på utskrivningsdagen. Användning av utskrivningsinformation motverkar läkemedelsfel och läkemedelsrelaterade problem i anslutning till utskrivning från sjukhus [1].

Syftet med avhandlingen [2] var att undersöka informationsöverföring, framför allt avseende läkemedel, mellan sluten- och primärvård i Region Skåne. Studierna genomfördes 2014–2017 och beskriver en typisk läkemedelssituation (smärtbehandling) i primärvården efter utskrivning av äldre från sjukhus (n = 49), samt överföring av (n = 115) och förekomst av läkemedelsavvikelser i (n = 933) utskrivningsinformationer för äldre med många läkemedel. Primärvårdens syn på informationsöverföringen undersöktes med en elektronisk enkät (n = 107) samt fokusgrupper med primärvårdsläkare.

Andelen patienter med paracetamol ökade från drygt hälften före inskrivning till fyra femtedelar (cirka 80 procent) tre månader efter utskrivning, medan andelen med opioider ökade från en tiondel till två femtedelar (cirka 40 procent). Färre än hälften av utskrivningsinformationerna återfanns i primärvårdens journalsystem två veckor efter utskrivning. Vid läkemedelsförändringar blev en tredjedel av läkemedelslistorna uppdaterade. Drygt hälften av enkätrespondenterna uppgav dock att läkemedelslistan uppdaterades vid mottagande av utskrivningsinformationen. En femtedel uppgav att utskrivningsinformationen oftast kom i samband med utskrivning, medan två tredjedelar noterade att den oftast kom, men senare. Trots att bland annat orsak till läkemedelsförändringar ofta saknades uppgav majoriteten att utskrivningsinformationen var till nytta för läkemedelsuppföljning. I fokusgrupperna framkom stora fördelar med utskrivningsinformationen avseende läkemedelsinformation, delat vetande med patienten och uppföljning, men bristande kvalitet påtalades också, vilket påverkade informationens användning. För drygt en tredjedel av patienterna noterades minst en läkemedelsavvikelse i utskrivningsinformationen; oftare för patienter med dosdispension och ju fler läkemedel de stod på.

Brister avseende informationsöverföring mellan slutenvård och primärvård noterades, vilket kan påverka läkemedelssäkerheten negativt för äldre i vårdövergångar.