Egenreferat. Vi har nyligen visat att ulcerös kolit är associerad med ökad risk för kolorektal cancer [1]. Flera äldre studier av Crohns sjukdom och risk för kolorektal cancer har å andra sidan haft inneboende svagheter som gjort tolkningen av resultaten osäker. Dessa inkluderar en oklar definition av när Crohns sjukdom startar. Detta har betydelse eftersom en stor andel av kolorektal cancer diagnostiseras just efter att patienten fått sin Crohns-diagnos, och det kan ifrågasättas om kolorektal cancer i de fallen orsakats av Crohns sjukdom, eller kanske rent av genom att symtom triggat utredningen av Crohns sjukdom. Tidigare studier har oftast fokuserat på att studera insjuknande i kolorektal cancer, men tolkningen av resultaten försvåras av att många patienter med Crohns sjukdom övervakas koloskopiskt för kolorektal cancer och att man då lättare upptäcker tidiga, mindre avancerade cancerformer som driver upp risken. Slutligen baseras flera av de största populationsbaserade studierna fram till i dag på patienter som insjuknat före år 2000, när såväl behandlingen av Crohns sjukdom som övervakning av kolorektal cancer såg annorlunda ut än i dag.

I ett svenskt-danskt samarbete har vi studerat risken för kolorektal cancer och död i kolorektal cancer bland 47 000 patienter som nyinsjuknat i Crohns sjukdom och jämfört 460 000 matchade referensindivider från normalbefolkningen åren 1969–2017 [2]. Under uppföljningen insjuknade 499 patienter med Crohns sjukdom i kolorektal cancer, vilket motsvarade 40 procent riskökning jämfört med normalbefolkningen. Vidare avled 296 patienter i kolorektal cancer (0,47/1 000 personår) jämfört med 1968 (0,31/1 000 personår) i normalbefolkningen, vilket motsvarade 74 procent ökad dödlighet i kolorektal cancer. Patienter med Crohns sjukdom och kolorektal cancer löpte också en ökad risk för död i kolorektal cancer jämfört med referensindivider som hade kolorektal cancer (hazardkvot [HR] 1,30; 95 procents konfidensintervall [95KI] 1,06–1,59).

Över tid har många länder rapporterat en minskad risk för kolorektal cancer vid Crohns sjukdom, kanske på grund av nya behandlingsmetoder (och koloskopiövervakning). Även vi kunde se en viss minskning av risken för kolorektal cancer över tid, men under studiens sista fem år (2013–2017) hade patienter med Crohns sjukdom alltjämt en ökad risk att dö i kolorektal cancer (HR 1,5; 95KI 1,11–1,90), vilket i absoluta tal motsvarades av ett extra dödsfall i kolorektal cancer per 2 275 patienter med Crohns sjukdom som följts under den femårsperioden.