Egenreferat. Benskörhetsfrakturer hos personer i åldern 50 år och uppåt följs generellt av sämre funktionsförmåga, högre sjuklighet och högre dödlighet. Vårdinsatserna beräknas kosta tiotals miljarder kronor per år. Efter en första fraktur är risken för en ny fraktur förhöjd med fyra–fem gånger upp till två år efter första frakturen. Därefter är risken fördubblad jämfört med jämnåriga som inte genomgått fraktur. Att förebygga frakturer är därför viktigt, och på vissa håll har så kallade frakturkedjor införts, däribland på Skaraborgs sjukhus (2013) och Sahlgrenska universitetssjukhuset (2014), som båda ingår i den aktuella studien. Metoden går ut på att patienter identifieras, riskvärderas, utreds och behandlas direkt efter första frakturen. Samordnare av processen är en frakturkoordinator, vanligen placerad på den specialistklinik som omhändertar frakturpatienter eller behandlar själva benskörheten.

Studien bygger på insamlade data om 21 083 patienter i Västra Götaland under 2012–2017. Alla patienter, 50 år eller äldre, med klassisk osteoporosfraktur i höft, kota, överarm, handled eller bäcken inkluderades. Primärt fokus var att undersöka hur stor andel av patienterna som fick en ny benskörhetsfraktur efter den första. Alla patienter med en fraktur efter införandet av frakturkedja jämfördes med historiska kontroller.

På Skaraborgs sjukhus och Sahlgrenska universitetssjukhuset var risken för upprepad fraktur 18 procent lägre efter införandet av frakturkedjor. Samtidigt var risken för fallskador oförändrad, vilket talar för att riskminskningen kan kopplas till den ökade förskrivningen av läkemedel mot benskörhet. Bland de allra äldsta, 82 år och äldre, behövde man bara screena 16 frakturpatienter för att förebygga en ny fraktur inom 5 år. På de sjukhus där inga organisationsförändringar gjordes under studietiden sågs inte någon minskad risk för ny fraktur, ej heller någon ökning av läkemedelsanvändning. Analyserna justerades för skillnader mellan jämförda grupper, vilket inte ändrade resultatet.

Sammanfattningsvis får fler patienter med frakturer bentäthetsmätning och behandling med osteoporosläkemedel vid användande av frakturkedjor, och risken för upprepad fraktur minskar med 18 procent. Förhoppningsvis leder resultaten från denna studie till att det lilla antalet sjukhus som har fungerande frakturkedjor ökar och ojämlikheten i vården minskas för patienternas bästa.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Kristian Axelsson har mottagit undervisningsarvode från Amgen, Biogaia och Meda. Mattias Lorentzon har mottagit konsult- eller undervisningsarvode från Amgen, Eli Lilly, Meda, UCB Pharma, Renapharma, Radius Health and Consilient Health.