Nyligen rapporterades effekten av PCSK9-hämmaren alirocumab på äldre patienter, som deltog i ODYSSEY OUTCOMES-studien [1]. Denna har tidigare rapporterats i Läkartidningen [2]. Nästan 19 000 patienter med genomgånget akut koronart syndrom som intog maximal dos av statin ingick i studien, varav 5 084 var äldre än 64 år, 1 007 var över 75 år och 42 var äldre än 85 år vid start. Effektmåttet var en kombination av kranskärlssjukdom och ischemisk stroke. Studien pågick i tre år. I behandlingsgruppen sjönk LDL-kolesterol och relativ risk för ischemiska händelser likartat över hela åldersskalan. Om materialet dikotomiserades vid plus 65 (prespecificerat effektmått) och plus 75 (ospecificerat effektmått) års ålder var hazardkvoten ej skild hos dem som var över respektive under åldern. En viktig iakttagelse var att eftersom den absoluta risken för dessa händelser ökar med stigande ålder, ökar också den absoluta behandlingsvinsten med ökande ålder. Den absoluta minskningen av kärlsjukdom med alirocumab var större bland deltagare över 65 års ålder än dem under. Med stigande ålder minskar därför också antalet som behöver behandlas för att förhindra en händelse (number needed to treat, NNT) med högre ålder, 26 för 75-åringar och 12 för 85-åringar (beräkningar endast på kohorter med signifikant effekt på den absoluta riskreduktionen). Minskningen av döda var också större bland dem över 65 års ålder än yngre (P = 0,024).

Det framkom inga skillnader i biverkningar mellan alirocumabbehandlade och placebobehandlade deltagare.

Det kliniska huvudbudskapet i ODYSSEY OUTCOME:s äldrekohort är att tillägg med PCSK9-hämmare utöver maxdos statin ytterligare reducerar den absoluta risken för återfall i kärlsjukdom, och detta utan mer biverkningar och väsentligt lägre NNT. En svaghet i studien är att antalet deltagare över 75 års ålder var lågt. En hake är också priset för PCSK9-behandlingen. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) bedömer PCSK9-hämmarna som kostnadseffektiva i en grupp svårt sjuka patienter med mycket hög risk för ytterligare hjärt–kärlhändelse som redan behandlats med maximalt tolererad statindos i kombination med ezetimib, men som trots detta har ett LDL-kolesterol >2,5 mmol/l. Utöver subvention från TLV finns det en trepartsförhandling mellan NT-rådet (Nya terapier), SKR (Sveriges Kommuner och regioner) och företagen som reglerar ett konfidentiellt avtal med nettopriser, vilket gynnar såväl landsting och patienter i behov av behandling.