Egenreferat. Kroniska besvär kräver långvarig övervakad behandling. Vår studie visar att det med ett digitalt behandlingsprogram via en mobilapp går att få patienter med kronisk ledsmärta, artros, att vara följsamma under lång tid och signifikant förbättra sina symtom. Ingen tidigare artrosstudie har haft kontinuerlig följsamhet under så lång tid.

I studien ingick personer med diagnostiserad knä- eller höftartros som hade påbörjat sin digitala behandling 6 månader före datautdraget. Behandlingen bestod av individuellt anpassade övningar i syfte att stärka muskulatur och öka rörligheten i drabbad led. Övningar med tillhörande förklaring levererades dagligen i mobilen, och lektioner om artros gavs till patienten några gånger i veckan. Fysioterapeut fanns tillgänglig i appen vid behov. Deltagarna följdes under ett halvt (n = 499) till ett år (n = 138), med utfallsmåtten smärta i höft- eller knäled på en 10-gradig numerisk skattningsskala och fysisk funktion definierat som maximalt antal repetitioner under 30 sekunders »sitt och stå-test«. Efter 6 månader minskade smärtan från medianvärdet 6 till 3 och funktionen ökade med i genomsnitt 43 procent. Inga statistiskt signifikanta skillnader i utfall mellan kön, olika åldersgrupper eller mellan höft- eller knäbesvär påvisades. Normalt anses höftartros mer svårbehandlad fysioterapeutiskt, vilket gör resultaten än mer unika.

Det finns mer än 50 studier (RCT) som visat goda resultat av träning vid artros. Det är därför viktigt att bekräfta effekt också i verkliga livet i en registerstudie.

Sammanfattningsvis halverades patienternas ledrelaterade smärta efter 6 månader, och den fysiska funktionen ökade med nära 50 procent. Resultaten kvarstod i de ytterligare 6 månader som studien pågick. Detta stärker evidensen kring vikten av att patienter med knä- eller höftartros först erbjuds den enligt nationella riktlinjer strukturerade grundbehandlingen innan ledprotesoperation övervägs. Urvalet av patienter med behov av protesoperation bör då underlättas.

Jäv: Leif Dahlberg är medicinsk chef på Arthro Therapeutics, som bedriver digital artrosvård och som utvecklat den aktuella appen. Håkan Nero arbetar som konsult åt samma bolag.