Egenreferat. Det finns data som talar för att risken för infektiös pneumoni, både från bakterier och från virus, ökar vid exponering för rök och damm. Beträffande pneumonier finns också mer specifikt ett klart samband för exponering för tobaksrök och svetsrök. Vi har därför undersökt om yrkesexponering för damm och rök ökar risken för invasiv pneumokockinfektion.

Vi använde Folkhälsomyndighetetens register för pneumokockinfektioner och definierade fall som alla personer i åldrarna 20–65 år som genomgått en invasiv pneumokockinfektion. Vi valde sedan kontroller (6 per fall) matchade för kön, ålder och region från Befolkningsregistret och samkörde både fall och kontroller med Dödsorsaksregistret, Patientregistret och SCB:s socioekonomiska databas, det senare för att få fram uppgifter om utbildning och yrkeshistoria. Exponering för oorganiskt damm, stendamm, rök och gaser samt organiskt damm klassificerades utifrån yrkeshistorien med hjälp av jobbexponeringsmatriser. Vi analyserade bara yrke och yrkesexponering 12 månader före insjuknandet jämfört med motsvarande tidsperiod hos kontrollerna. Vi gjorde också en uppdelning av exponeringarna i hög respektive låg.

Vi undersökte sedan risken för invasiv pneumokockinfektion med pneumoni i relation till yrke och olika yrkesexponeringar i betingade regressionsmodeller kontrollerade för komorbiditeter (diabetes, KOL, astma), alkoholmissbruk och utbildningsnivå.

Vi fann att svetsare hade en påtagligt ökad risk att insjukna i pneumokockpneumoni (oddskvot [OR] 3,3, 95 procents konfidensintervall [95KI] 2,2–4,8). Risken för pneumokockpneumoni var också ökad efter yrkesexponering för rök (OR 1,2, 95KI 1,1–1,3), och hög yrkesexponering för rök ökade risken ytterligare (OR 2,7, 95KI 1,9–3,9). Yrkesexponering för oorganiskt damm (OR 1,3, 95KI 1,1–1,4) och för stendamm (OR 1,2, 95KI 1,1–1,6) ökade också risken för pneumokockpneumoni. Riskerna var något lägre hos kvinnor än hos män.

Denna studie stärker evidensen för ett samband mellan (yrkesmässig) exponering för rök och damm och insjuknande i pneumokockpneumoni. En svaghet är att vi inte har kontrollerat för tobaksrökning. Däremot har vi kontrollerat för alkoholmissbruk och utbildningsnivå, vilket vi bedömer minskar risken för förväxling (confounding) med rökning.