Egenreferat. Randomiserade studier som jämfört öppen (OAR) och endovaskulär (EVAR) operationsteknik för patienter med brustet bukaortaaneurysm (RAAA) har inte funnit någon överlevnadsfördel vid korttidsuppföljning för någon av teknikerna. Trots detta argumenteras inte sällan för att endovaskulär operationsteknik skulle innebära en bättre överlevnad än öppen teknik. Dessa argument baseras ofta på studier som inte beaktar skillnader i riskprofil för patienter i de jämförda grupperna eller riskskillnader mellan patienter som lämpar sig respektive inte lämpar sig för endovaskulär teknik. Den största randomiserade studien (IMPROVE) [1] har dock funnit en bättre överlevnad vid medellång uppföljning för endovaskulär jämfört med öppen teknik och en samspelseffekt mellan kön och operationsteknik innebärande att endovaskulär teknik skulle ha en extra överlevnadsfördel för kvinnor jämfört med män.

Dessa frågor undersöktes i ett treårsmaterial från Svenska kärlregistret (Swedvasc) 2013–2015, omfattande alla 702 patienter opererade för RAAA [2]. Patienter med RAAA från kliniker som enbart använde öppen teknik (OAR enbart) jämfördes med patienter med RAAA från kliniker som använde endovaskulär teknik om det var möjligt och genomförbart och annars öppen teknik (OAR/EVAR). Överlevnad vid 0–90 dagar och 3 månader–3 år undersöktes. Coxregression i »counting process notation« användes med justering för ålder, kön, lungsjukdom, njursjukdom, hjärtsjukdom, instabil cirkulation och medvetslöshet före operation.

Hazardkvot (HR) för OAR enbart versus OAR/EVAR vid 0–90 dagar var 0,73 (95 procents konfidensintervall [95KI] 0,54–1,00, P = 0,047, n = 702, 211 döda inom 90 dagar). Motsvarande HR för OAR enbart versus OAR/EVAR vid 3 månader–3 år var 0,68 (95KI 0,45–1,05, P = 0,080, n = 491). Kvinnligt kön, lungsjukdom, instabil cirkulation och medvetslöshet före operation minskade överlevnaden vid 0–90 dagar. Ålder och lungsjukdom minskade överlevnaden vid 3 månader–3 år. HR för män jämfört med kvinnor var 0,69 (95KI 0,50–0,94, P = 0,021) vid 0–90 dagar men någon samspelseffekt mellan kön eller ålder och operationsteknik återfanns inte.

I ett landsövergripande nutida svenskt registermaterial av alla patienter som opererats under 2013–2015 för brustet bukaortaaneurysm kunde ingen överlevnadsfördel påvisas för endovaskulär jämfört med öppen operationsteknik. Öppen teknik tycks i stället kunna ge bättre överlevnad både på kort och medellång sikt. Någon samspelseffekt mellan kön eller ålder och operationsteknik, innebärande en fördel för kvinnor eller äldre med endovaskulär teknik, återfanns inte.