Egenreferat. Behandling för rektalcancer sker med antingen endast kirurgi eller kirurgi i kombination med onkologisk neoadjuvant behandling. Med total mesorektal excision opereras tumör och närliggande lymfkörtlar ut med mål om god marginal till frisk vävnad. Frekvensen av lokalrecidiv (tumörväxt som återkommer i operationsområdet) har minskat, och svenska registerdata anger lokalrecidivfrekvensen för rektalcancer i stadium I–III till 2,7–4,3 procent. Kirurgisk radikalitet, mikroskopisk marginal mellan tumörvävnad och frisk vävnad, är av stor betydelse för att minska risken för lokalrecidiv och öka överlevnaden. Cirkumferent resektionsmarginal anger avståndet mellan tumörceller och resektionsytan vid histopatologisk preparatundersökning. Flera studier indikerar att cirkumferent resektionsmarginal <1 mm ökar risken för lokalrecidiv. Denna populationsstudie med patientdata från Svenska kolorektalcancerregistret mellan 2005 och 2013 undersöker hur cirkumferent resektionsmarginal (0 mm, ≤1 mm, 1,1–1,9 mm och 2 mm) påverkar risken för lokalrecidiv.

Totalt identifierades 12 146 patienter, varav 8 392 uppfyllde inklusionskriterierna. Av dem hade 739 cirkumferent resektionsmarginal ≤1 mm och 7 653 >1 mm. Under uppföljningstiden på i medeltal 51 månader diagnostiserades 8,9 procent (n = 66 patienter) med lokalrecidiv i gruppen med ≤1 mm och 3,3 procent (n= 256 patienter) i gruppen med >1 mm. När exakt cirkumferent resektionsmarginal undersöktes visade studien att 17, 6,7, 1,9 och 3,4 procent fick lokalrecidiv vid 0 mm, 0,1–1 mm, 1,1–1,9 mm respektive >2 mm. En skillnad mellan grupperna i lokalrecidivrisk sågs när resektionsmarginalen var ≤1 mm (P < 0,001). Cirkumferent resektionsmarginal 0 mm hade den sämsta prognosen. Resultaten antyder en trend med lägre lokalrecidivrisk med ökande resektionsmarginal ≤1 mm men ingen skillnad vid >1 mm.

Bara en liten del (17 procent) av patienterna med 0 mm cirkumferent resektionsmarginal utvecklar lokalrecidiv, men gruppen har ökad risk och de flesta lokalrecidiv kommer inom två år. Det är inte säkert att adjuvant kemoterapi minskar denna risk; studien hade för få patienter som fick adjuvant kemoterapi för att kunna säga något om detta. Tills vidare rekommenderas därför tätare uppföljning av patienter utan mätbar cirkumferent resektionsmarginal för att tidigare detektera lokalrecidiv, eftersom dessa skulle kunna vara potentiellt botbara genom ytterligare kirurgi.