Egenreferat. Väpnade konflikter bidrar starkt till morbiditet och mortalitet globalt. Konfliktrelaterade skador drabbar framför allt extremiteterna. Handläggningen är komplex och resurskrävande, då skadorna är kontaminerade och ofta omfattar skelett, stora blodkärl och nerver. En stor andel av skadade är civila, och vård ges vanligen i områden med begränsade resurser.

Vakuumassisterad sårbehandling (negative pressure wound therapy, NPWT) bygger på att såret täcks och en pump ansluts som skapar ett lokalt undertryck. Tekniken har använts i västvärlden vid sårbehandling sedan början av 1990-talet. På senare år har NPWT börjat användas vid konfliktrelaterade skador, detta trots att vetenskapligt stöd saknas för att NPWT är mer effektiv än standardbehandling (omläggning med kompresser) och trots de ökade kostnader som behandlingen medför. Vårt mål var att utvärdera NPWT gällande effektivitet och säkerhet jämfört med standardbehandling av patienter med akuta konfliktrelaterade extremitetsskador.

Vi genomförde en pragmatisk randomiserad kontrollerad prövning på två civila sjukhus i Jordanien och Irak. Vuxna patienter med konfliktrelaterade extremitetsskador som anlände till sjukhus inom 72 timmar efter skadan randomiserades till NPWT eller standardbehandling mellan juni 2015 och oktober 2018. Förbandsbyte gjordes på operationssal var 3:e–5:e dag. Mått på effektivitet var sårförslutning inom 5 dagar. Säkerhet utvärderades med hjälp av ett kompositmått bestående av sårförslutning inom 5 dagar och frånvaro av blödning, sårinfektion, sepsis eller amputation.

I analysen ingick 165 patienter (83 NPWT, 82 standardbehandling). Baslinjekarakteristika var jämförbara mellan grupperna. Andelen patienter med sårförslutning dag 5 var inte signifikant högre bland de patienter som erhöll NPWT än bland dem som erhöll standardbehandling, 41/83 (49 procent) mot 49/82 (60 procent), absolut skillnad 10 procentenheter (95 procents konfidensintervall [95KI] –5–25, P = 0,212). Inte heller för vårt kompositmått var skillnaden mellan grupperna signifikant, 33/81 (41 procent) mot 34/78 (44 procent), absolut skillnad 3 procentenheter (95KI –12–18, P = 0,750). Mediantid till sårförslutning var 5 dagar (kvartilavstånd [IQR] 4–11) i NPWT-gruppen och 5 dagar (IQR 4–8) i gruppen med standardbehandling. Andelen patienter med sårinfektion, blödning, sepsis, amputation och död skiljde sig inte mellan grupperna.

Vakuumassisterad sårbehandling förbättrade inte det kliniska utfallet hos patienter med akuta konfliktrelaterade extremitetsskador. Våra resultat ifrågasätter användningen av NPWT hos patienter med akuta extremitetssår. Studien visar att det går att genomföra högkvalitativ forskning i en utmanande kontext, såsom civila sjukhus i nära anslutning till väpnad konflikt.