Egenreferat. Varje år diagnostiseras i Sverige ungefär 1 000 män med lokalt avancerad prostatacancer. Utan behandling har dessa män dålig prognos, och flera randomiserade studier har visat att strålbehandling tillsammans med hormonbehandling förlänger deras liv, bland annat den nordiska SPCG-7 studien [1]. Detta har påverkat riktlinjer för hur män med lokalt avancerad prostatacancer ska behandlas. I en studie baserad på data i Nationella prostatacancerregistret (NPCR) och Prostate Cancer Database Sweden (PCBaSe) undersöktes användningen av radikalbehandling, det vill säga strålterapi eller operation, och död i prostatacancer bland män med lokalt avancerad prostatacancer [2].

I en analys av 20 350 män som diagnostiserats med lokalt avancerad prostatacancer mellan 2000 och 2016 tredubblades andelen män under 85 år som radikalbehandlats, från 17 till 51 procent i första respektive sista tidsperioden. I en analys där även män som inte hade radikalbehandlats ingick minskade dödligheten fem år efter diagnos med 26 procent, från 19 till 15 procent (se Figur). Minskningen var störst i åldersgruppen 65–74 år, där dödligheten minskade med 50 procent, från 16 till 7 procent.

Randomiserade studier har strikta inklusionskriterier för deltagande, och det är svårt att veta om resultaten kan uppnås för alla patienter med samma sjukdom och sjukdomsstadium. Studier av alla motsvarande patienter i hela befolkningen är därför ett viktigt komplement till randomiserade studier. Med hjälp av unika populationsbaserade kvalitetsregister berikade med data från bland annat Dödsorsaksregistret och Patientregistret kan sådana studier av detta slag göras i Sverige. Slutsatsen av denna studie är att åtminstone en del av minskningen av död i prostatacancer bland män med lokalt avancerad prostatacancer mellan 2000 och 2016 förklaras av en ökad användning av radikalbehandling. Studien visar att svenska urologer och onkologer överlag följer rekommendationer i vårdprogram för prostatacancer och att denna följsamhet påverkat dödligheten i prostatacancer.