Egenreferat. Läkemedel mot ovanliga sjukdomar baseras i regel på evidens från korta kliniska prövningar av små och heterogena patientgrupper. Behandlingseffekten av dessa läkemedel präglas således ofta av ett visst mått av osäkerhet. Samtidigt medför avsaknaden av alternativa behandlingar, i kombination med en stor sjukdomsbörda för drabbade patienter, ett intresse bland kliniker och beslutsfattare att skyndsamt testa nya preparat.

En ovanlig sjukdom där denna typ av problematik är framträdande är Duchennes muskeldystrofi. Sjukdomen karakteriseras av fortskridande muskelförtvining som leder till förlust av självständig gångförmåga. Efter gångförlust fortsätter sjukdomen att progrediera med förlust av arm- och handfunktion, andningssvikt och hjärtkomplikationer. Medianlivslängden är omkring 30 år [1]. På senare år har flera nya behandlingar utforskats för Duchennes muskeldystrofi. En av dessa är Translarna (ataluren), en oral medicin indikerad för behandling av Duchennes muskeldystrofi som orsakats av en prematur stoppkodonmutation i dystrofingenen, en subgrupp som omfattar 10–15 procent av alla patienter.

Effekten av Translarna har tidigare utvärderats i två placebokontrollerade prövningar om 48 veckor vardera. Positiva trender till fördel för Translarna noterades för flera utfallsmått; dock var skillnaden för den primära effektmarkören (uppmätt sträcka som patienten kan gå på sex minuter) inte statistiskt signifikant. Variationen i utfall, både inom och mellan olika patienter, var stor. I likhet med andra läkemedel mot ovanliga sjukdomar har det således funnits en osäkerhet kring den dokumenterade effekten av Translarna.

Nyligen publicerades kompletterande data för Translarna från en observationsstudie baserad på ett internationellt register (STRIDE) [2]. I studien jämförs patienter behandlade med Translarna (n = 181) med en matchad placebokohort från en longitudinell naturalförloppsstudie (CINRG). Resultaten visar att Translarna fördröjer mediantiden till förlust av självständig gångförmåga med 3,5 år (Figur 1). Signifikanta skillnader noterades även för andra funktionstest, liksom lungfunktion mätt som forcerad vitalkapacitet, och läkemedlet var vältolererat. Beaktat begränsningarna med icke-randomiserad forskning ger dessa nya data en första inblick i långtidseffekten av Translarna vid användning i klinisk praxis. Resultaten visar även på möjligheterna med att kombinera kliniska prövningar med observationsdata för att komplettera förståelsen av effekten av läkemedel mot ovanliga sjukdomar.

Jäv: Már Tulinius har deltagit som huvudprövare för Sverige i två internationella placebokontrollerade studier av Translarna samt i den aktuella registerstudien. Han har även haft arvoderade konsultuppdrag, samt hållit föreläsningar, för läkemedelsbolaget PTC Therapeutics. Erik Landfeldt har bedrivit forskning på uppdrag av läkemedelsföretag genom ICON plc (Stockholm, Sverige).