Egenreferat. Vi har nyligen beskrivit fyndet av picornavirusantigen hos samtliga 18 patienter med Alzheimers sjukdom som undersöktes med immunhistokemi [1]. Positiv infärgning påvisades i bland annat neuron och alzheimertypiska plack. Hjärnvävnad från 11 matchade friska kontroller var negativa. Det undersökta materialet bestod av formalinfixerad hippocampusvävnad, dels från en holländsk hjärnbank, dels från avdelningen för klinisk genetik och patologi i Lund.

Man har, historiskt sett, många gånger felaktigt hävdat en koppling mellan ett visst virus och sjukdom då viruset hittats i betydligt högre frekvens hos sjuka jämfört med hos friska. Smittämnet har ofta vid noggrannare analys visat sig sakna samband med sjukdomsutvecklingen. Det finns dock, såvitt känt för oss, inga exempel där man påvisat virus i betydande mängd på platsen för skadan utan att viruset har visat sig ha betydelse för sjukdomsutvecklingen. Våra immunhistokemiska resultat ska detta till trots tolkas med försiktighet, då de inte konfirmerats med annan virologisk teknik.