Egenreferat. Livskvalitetsinstrumentet EQ-5D-5L beskriver hälsan i 5 dimensioner (rörlighet, personlig vård, vanliga aktiviteter, smärtor/besvär, oro/nedstämdhet) och 5 allvarlighetsgrader. Det används i kliniska studier, kvalitetsregister, hälsoekonomiska utvärderingar samt befolkningsundersökningar. EQ-5D-5L kan användas till att estimera livskvalitetskomponenten i kvalitetsjusterade levnadsår (QALY) där hälsostatus/hälsorelaterad livskvalitet och överlevnad kombineras.

Att ta fram livskvalitetsvikter innebär metodologiska och normativa ställningstaganden vad avser val av metod för värderingen samt vems värderingar som ska företrädas. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) anger i sina riktlinjer att »QALY-vikter baserade på värderingar av personer i det aktuella hälsotillståndet föredras framför vikter som beräknats utifrån ett genomsnitt av en population som värderat ett tillstånd som beskrivits för dem (t ex den ’sociala tariffen’ från EQ-5D)« [1].

Vi har därför tidigare tagit fram värderingssystem för EQ-5D-3L baserade på en generell befolkning i Sverige som värderade de hälsotillstånd de befann sig i (erfarenhetsbaserade värderingar). För EQ-5D-5L har det hittills inte funnits värderingssystem framtagna för Sverige.

Data kommer från en stor svensk befolkningsstudie, Liv & hälsa 2017. Respondenterna svarade på EQ-5D-5L och värderade sitt eget hälsotillstånd med metoderna VAS (visuell analog skala), som ger en direkt värdering av hälsotillståndet, och TTO (time trade-off), som ger en preferensbaserad värdering.

Totalt värderades 896 hälsotillstånd av 25 867 respondenter. Linjär regression genomfördes på individdata med TTO- och VAS-värden som utfallsvariabler. I Tabell 1 visas resultaten, från vilka det går att härleda livskvalitetsvikter för alla de 3 125 hälsotillstånden i EQ-5D-5L. Som exempel visas beräkningen för hälsotillståndet 32543. Problem med oro/nedstämdhet hade den största relativa betydelsen av de olika hälsodimensionerna för både TTO- och VAS-värdena.

Under lång tid har det brittiska hypotetiska värderingssystemet varit det mest använda i Sverige. För beslutsfattare och forskare som föredrar erfarenhetsbaserade värderingar från ett representativt befolkningsurval från Sverige finns nu värderingssystem tillgängliga för EQ-5D-5L [2].

Jäv: Kristina Burström är medlem i Euroqol Group.