Egenreferat. Den svenska övervakningen av vaccinationstäckning bygger på BVC-sjuksköterskors årliga rapportering av antalet vaccinerade inskrivna per mottagning. Rapporteringen sammanställs av regionala barnahälsovårdsenheter, och Folkhälsomyndigheten sammanställer data nationellt.

Det svenska vaccinationsregistret etablerades 2013. Registret får användas för övervakning av vaccinationsprogrammet och för forskning efter etik- och sekretessprövning.

En ny studie har undersökt datakvaliteten i Vaccinationsregistret och jämfört den med den tidigare övervakningen av vaccinationstäckning. Studien har också undersökt om automatisk registrering i Vaccinationsregistret från datajournal gav bättre datakvalitet än manuell registrering i webbformulär (dubbelregistrering).

Studiepopulationen bestod av alla barn födda i Sverige med svenskt personnummer 2014 och 2015 (n = 230 220). Data om vaccinationer givna före 24 månaders ålder samlades in från Vaccinationsregistret och från vaccinationstäckningsrapporteringen.

Hela 98,4 procent av studiepopulationen hade minst ett vaccin registrerat i Vaccinationsregistret. Täckningsgraden i registret för tre doser vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta (DTP-innehållande vaccin) var 87,1 procent och för en dos vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR) 91,1 procent, vilket var lägre än vaccinationstäckningsrapporteringen för motsvarande år (97,4 procent för tre doser DTP-innehållande vaccin och 97,0 procent för en dos MPR-vaccin).

Automatisk registrering av vaccin från datajournal gav signifikant högre täckningsgrad än dubbelregistrering, för tredos-DTP-innehållande vaccin 92,24 procent (95 procents konfidensintervall [95KI] 92,01–92,46) mot 87,10 procent (95KI 86,85– 87,33). Region Stockholm genomförde under studieperioden ett byte från dubbelregistrering till automatisk registrering och ökade då motsvarande täckningsgrad från 80,0 till 95,2 procent.

Det svenska vaccinationsregistret gav redan för årskohorterna 2014–2015 värdefulla data för forskningsändamål, men var för dessa årskohorter inte tillräckligt komplett för att ersätta den tidigare vaccinationstäckningsövervakningen. Registret har ett mycket högt deltagande bland BVC-enheter, vilket visas av att bara 1,6 procent av studiepopulationen inte återfanns i registret. Enheter som använde automatisk registrering i registret hade betydligt bättre vaccinationstäckningsdata, och automatisk överföring av journaldata bör därför rekommenderas i hälsodataregister.