Ett av de mer framträdande symtomen vid covid-19 är lungpåverkan. Om patienten under eller efter genomgången infektion dessutom behöver opereras finns skäl att anta att denna lungpåverkan kan påverka mortalitet och morbiditet i samband med ingreppet.

Frågan analyserades i en internationell kohortstudie med 1 128 patienter från 235 sjukhus (inget svenskt) i 24 länder. Inklusionstid var 1 januari till 31 mars 2020. Alla patienter hade bekräftad sars-cov-2-infektion diagnostiserad inom 7 dagar före ingreppet till 30 dagar efteråt. Primärt utfallsmått var 30-dagarsmortalitet, och sekundära utfallsmått var lungkomplikationer (pneumoni, ARDS eller oväntat behov av respiratorvård). Alla sjukhus rapporterade alla patienter. Operation definierades som en procedur genomförd av en kirurg där patienten fick antingen generell anestesi eller regional/lokal anestesi. Både barn och vuxna kunde inkluderas, likaså alla former av kirurgi.

Total 30-dagarsmortalitet var 24 procent (268/1 128). 577 patienter (51 procent) drabbades av lungkomplikationer, och dessa patienter utgjorde 4 av 5 av dem som avled. Oberoende riskfaktorer för död var manligt kön (oddskvot [OR] 1,75), ålder 70 år eller äldre (OR 2,30), ASA-klass 3–5 (OR 2,35), operation för malignitet (OR 1,55), akut operation (OR 1,67) och större operation (OR 1,52).

Författarna drar slutsatsen att lungkomplikationer är vanliga hos patienter med perioperativ sars-cov-2-infektion och att de är behäftade med hög mortalitet. De föreslår att indikationer för operation bör skärpas under den pågående pandemin. Vidare föreslås att behovet av operation inför icke-akuta ingrepp noga övervägs och att i stället möjligheten av icke-operativ behandling provas.