Avhandling. Idiopatisk normaltryckshydrocefalus (INPH) är ett neurologiskt tillstånd som drabbar cirka 2–3 procent av den äldre befolkningen och som påverkar gång och balans, minne samt kontinens. Orsaken är inte helt klarlagd, men omsättningen av likvor är i obalans. Studier visar att shuntoperation förbättrar symtomen hos upp till 80 procent av patienterna. Tidig operation ger ofta bättre effekt, innan förändringarna i hjärnan har blivit alltför permanenta. Grunden för diagnos är en neurologisk utvärdering av symtomen och bilddiagnostisk kartläggning av hjärnan med datortomografi (DT) eller magnetkameraundersökning (MR).

Det har utvecklats flera skalor för att utvärdera symtom vid INPH, men det finns ingen motsvarighet för att bedöma radiologiska förändringar. Syftet med det här avhandlingsarbetet [1] var därför att utveckla och utvärdera en skala, INPH radscale, för att på ett enhetligt sätt gradera typiska förändringar i hjärnan vid bilddiagnostik.

INPH radscale summerar sju tecken associerade med INPH, som finns listade i diagnostiska riktlinjer: Evans index, vidgade temporalhorn, komprimerade fåror, vidgad fissura Sylvii, fokalt vida fåror, corpus callosum-vinkeln och vitsubstansförändringar. Skalan sträcker sig från 0 till 12 poäng.

De fyra delarbetena är baserade på två grupper: ett epidemiologiskt material från Jämtland samt shuntopererade patienter i Uppsala. I Jämtland bjöds personer över 65 år med och utan symtom av INPH in till neurologisk undersökning och DT-hjärna. Opererade patienter i Uppsala med preoperativ DT och MR av tillräcklig kvalitet inkluderades för att värdera reliabiliteten. Vidare jämfördes bilderna av de patienter som haft effekt av sin shunt med symtomfria äldre från gruppen från Jämtland för att beräkna den diagnostiska träffsäkerheten.

Resultaten visar att INPH radscale-poängen är associerad med symtom och ökar gradvis över två år. Överensstämmelsen mellan modaliteter och bedömare var generellt god, i högre grad för kontinuerliga variabler än för kategoriska variabler. Skalan kan separera patienter med definitiv INPH från symtomfria äldre, med en hög sensitivitet och specificitet för INPH.

INPH radscale kan användas som en checklista för att standardisera och objektivisera den radiologiska tolkningen av INPH inom bilddiagnostik och kan också vara värdefull vid den diagnostiska utredningen av INPH och underlätta jämförelser mellan studier och enheter.