Egenreferat. Eftersom DT-diagnostik vid akut divertikulit har ansetts tillförlitlig har poliklinisk kolonutredning, med koloskopi alternativt DT-kolon och rektoskopi, efter DT-verifierad akut divertikulit ifrågasatts. Syftet med denna studie var att jämföra incidensen av kolorektalcancer ett år efter inläggningstillfället hos patienter som vårdats inneliggande för akut divertikulit jämfört med normalbefolkningen. Patienter som lades in akut för divertikulit i Norge mellan 1 januari 2008 och 31 december 2010 urskildes via norska patientregistret. Genom korsmatchning med norska cancerregistret identifierades alla patienter som diagnostiserats med kolorektalcancer inom ett år efter vårdtillfället för akut divertikulit. Åldersspecifik fördelning av DT-verifierad akut okomplicerad divertikulit (AOD) och akut komplicerad divertikulit (AKD) uppskattades via journalgenomgång vid Norges största akutsjukhus, Akershus sjukhus, som täcker nästan 10 procent av befolkningen. Standardmorbiditetskvot (SMR) beräknades baserad på åldersspecifik kolorektalcancerincidens och uppskattad AOD/AKD-fördelning av DT-verifierad divertikulit.

7 423 patienter akutinlagda för divertikulit inkluderades (enligt Akershus estimat blev fördelningen 3 523 AOD och 1 206 AKD). 155 patienter diagnostiserades med kolorektalcancer inom ett år, och av dessa hade 80 patienter (41 AOD och 39 AKD) DT-verifierad divertikulit vid inläggningen. Jämfört med normalbefolkningen var SMR 6,6 (95 procents konfidensintervall [95KI] 4,84–8,93) och 16,3 (95KI 11,94–22,97) gånger högre risk att diagnostiseras med kolorektalcancer efter genomgången DT-verifierad AOD respektive AKD. Störst risk för missad kolorektalcancer hade yngre patienter (40–59 år) och patienter med AKD.

Studien visar en ökad risk att diagnostiseras med kolorektalcancer inom ett år efter diagnos av DT-verifierad akut divertikulit. Divertikulos/divertikulit i sig ökar inte risken för kolorektalcancer, utan fyndet indikerar att akut DT-buk vid primär inläggning för akut divertikulit inte förhindrar feldiagnostik av kolorektalcancer. Kolonutredning efter akut divertikulit bör därför fortfarande rekommenderas.