Egenreferat. Direkt efter födelsen bedöms nyfödda barn enligt den så kallade Apgarskalan. De fem parametrarna andning, cirkulation, muskeltonus, irritabilitet och hudfärg skattas vardera till 0–2 poäng vid en, fem och tio minuters ålder. Ett välmående barn brukar få 9-10-10 i Apgarpoäng.

Apgarskalan utvecklades på 1950-talet av den amerikanska narkosläkaren Virginia Apgar för att bedöma behovet av återupplivande åtgärder omedelbart efter födelsen. Hos fullgångna barn har Apgarskalan en erkänt stor betydelse för att prognostisera dödlighet i nyföddhetsperioden. För tidigt födda barn har, på grund av sin omogenhet, ofta lägre Apgarpoäng, och det prognostiska värdet av Apgarskalan är omdiskuterat.

Vår studie [1], baserad på Medicinska födelseregistret, omfattar 113 300 barn födda mellan 22 och 36 graviditetsveckor under åren 1992 till 2016. Vi räknade ut absoluta och relativa risker för neonatal dödlighet (dödsfall som inträffar under livets första fyra veckor) utifrån Apgarpoäng vid fem och tio minuter, och vid förändring i Apgarpoäng mellan fem och tio minuter.

För hela gruppen för tidigt födda barn var den neonatala dödligheten 1,8 procent (n = 1 986). Dödligheten varierade från 0,2 procent för barn födda efter 36 graviditetsveckor till 76,5 procent  för barn födda vid 22 graviditetsveckor. Det fanns ett mycket starkt samband mellan barnets Apgarpoäng och dess mortalitetsrisk. För exempelvis barn födda mellan 28 och 31 graviditetsveckor (mycket för tidig födsel) ökade den absoluta risken för neonatal dödlighet med 74 procent om Apgarpoängen var 0–1 vid tio minuters ålder, jämfört med om poängen var 9–10 (normal Apgarpoäng). Motsvarande absolut riskökning vid Apgarpoäng 2–3, 4–6 och 7–8 var 60, 17 respektive 3,4 procent.

Ett särskilt intressant resultat var att förbättrad Apgarpoäng mellan fem och tio minuters ålder var associerad med en minskad dödlighet. Till exempel minskade dödsrisken, oavsett om barnet föddes efter 22–27, 28–31 eller 32–36 veckor, om Apgarpoängen var 7–8 vid fem minuters ålder och ökade till 9–10 vid tio minuters ålder.

Vår studie visar tydligt att Apgarpoäng har ett prediktivt värde även hos för tidigt födda barn. Man ska alltid försöka uppnå så hög/normal Apgarpoäng som möjligt även hos för tidigt födda barn. Genom att man optimerar förlossningsförloppet och den initiala stabiliseringen, är det rimligt att anta att överlevnaden hos för tidigt födda barn kan öka ytterligare.