Egenreferat. Patienter som utreds för kroniskt koronart syndrom, tidigare benämnt stabil kranskärlssjukdom, har ofta stenoser i hjärtats epikardiella (större) kranskärl som orsakar ischemi i hjärtmuskeln vid ansträngning. Hos en del patienter orsakas ischemin av mikrocirkulationsstörningar, så kallad koronar mikrovaskulär dysfunktion. Mikrocirkulationen innefattar kärl med en diameter < 300 µm och reglerar flödet i hjärtats kranskärl. I Sverige utför vi ca 12 000 röntgenundersökningar av kranskärl (koronarangiografi) per år vid utredning av kroniskt koronart syndrom. Prevalensen av koronar mikrovaskulär dysfunktion hos dessa patienter är oklar.

I en tvärsnittsstudie [1] inkluderades ett konsekutivt urval av 220 patienter med kroniskt koronart syndrom som genomgick elektiv koronarangiografi på Danderyds sjukhus 2015–2017. Kliniska parametrar registrerades och blodprov togs i samband med inklusion. Vid koronarangiografi uppmättes IMR (index of microcirculatory resistance; ett invasivt mått på koronar mikrovaskulär resistans vid hyperemi) i vänster främre nedåtstigande kranskärl (LAD).

Vi fann att 25 procent (95 procents konfidensintervall [95KI] 19–31 procent) av patienterna hade mikrovaskulär dysfunktion (IMR > 25). Hos de patienter som inte hade några epikardiella stenoser i LAD var prevalensen för mikrovaskulär dysfunktion 29 procent (95KI 21–36 procent). I en multivariat analys fann vi att högre IMR-värde var associerat med högre hemoglobinhalt i blodet (P  <  0,005; determinationskoefficient [r2]  =  0,084), lägre kreatininclearance (P  =  0,001; r =  0,049), ökat tryckfall i LAD vid hyperemi (P =  0,001; r =  0,049) och högre halt av NT-proBNP (P  =  0,038; r =  0,021). Lipider och metabolt status (fasteglukos, HbA1c och BMI) var inte associerade med IMR. Mätning av IMR vid koronarangiografi medförde något ökad användning av röntgenkontrast och längre röntgengenomlysningstid (median 19 ml respektive 2,1 min).

Sammanfattningsvis hade en av fyra, som remitterats till koronarangiografi för utredning av kroniskt koronart syndrom, koronar mikrovaskulär dysfunktion. Tillståndet kan diagnostiseras med invasiva metoder i samband med koronarangiografi. Fynden är viktiga då ca 40 procent av de patienter som genomgår kranskärlsröntgen inte har några förträngningar av kranskärlen och endast en bråkdel hos dessa patienter undersöks avseende mikrovaskulär dysfunktion. Dessutom finns det behandling som förbättrar livskvaliteten för dessa patienter. I en placebokontrollerad randomiserad studie [2] som innefattar invasiva undersökningar av mikrovaskulär funktion har man visat att man minskar anginafrekvens för dessa patienter genom att ställa en korrekt diagnos och behandla symtomen med antianginösa läkemedel.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Jonas Persson har erhållit forskningsmedel från Abbott.