Egenreferat. Underhållsbehandling med metadon är en av de mest beprövade behandlingarna vid heroinmissbruk och introducerades i Sverige redan 1966. Flera studier visar en minskad dödlighet bland dem som får behandling. I en tidigare studie undersöktes den totala dödligheten relaterad till metadonprogrammet i Stockholm under perioden 1988–2000 [1]. Vi fann då inga metadonförgiftningar bland dem som befann sig i behandling, och antalet metadonförgiftningar i regionen var mycket lågt.

2005 infördes nya riktlinjer för metadonprogram med underhållsbehandling i Sverige, vilket kom att resultera i en kraftig ökning av både antalet program och antalet deltagare i behandling.

I en aktuell rättsmedicinskt baserad studie gällande perioden 2006–2015 undersöktes samtliga dödsfall i åldersgruppen 15–29 år där metadon påvisats i blodet [2]. Dessa granskades för bedömning av metadonets roll för dödsfallet och tecken på utdragen medvetslöshet. Dödsfall med samtidig förekomst av heroin uteslöts. Studien omfattar även information från Dödsorsaksregistret, Patientregistret och Läkemedelsregistret.

Sammanlagt identifierades 269 dödsfall kopplade till metadon. I 205 fall (76 procent) påvisades även bensodiazepiner. Endast 10 personer hade metadon förskrivet på recept under året före dödsfallet. Majoriteten av de avlidna hade haft kontakt med beroendevården. Förskrivna recept förekom ofta: över 60 procent hade recept på bensodiazepiner och 22 procent på opioider för smärta under året före dödsfallet.

Frekvensen av metadonrelaterade dödsfall per 100 000 invånare i åldersgruppen 15–29 år ökade under studieperioden. 2006 var den 0,2 och 2015 2,0.

En genomgång av polisrapporter samt rättsmedicinska dödsorsaksundersökningar visade att majoriteten av dödsfallen inträffade under sömnen, flera timmar efter förmodat intag. I majoriteten av dödsfallen fanns andra personer närvarande, och mycket tyder på att dödsfallen var oväntade.

Källan till icke-förskrivet metadon kan inte avgöras utifrån studien. En möjlighet är läckage från beroendevården. Metadon är en potent opioid med risk för dödlig utgång när den används under okontrollerade former. Därför är det viktigt att ha rutiner som minimerar risken för läckage från LARO (Läkemedelsassisterad rehabilitering av opioidberoende)-programmen. Det är även viktigt att uppmärksamma förskrivning av bensodiazepiner samt opioider för smärta till unga personer med missbruksbakgrund.