Egenreferat. Det är sedan tidigare känt att socioekonomiska förutsättningar påverkar både förväntad livslängd och dödsorsak. Sveriges allmänna sjukförsäkring syftar till att ge samtliga medborgare likvärdig vård, oberoende av socioekonomisk status och disponibel inkomst. Trots detta har svenska befolkningsstudier tidigare påvisat en koppling mellan utbildningsnivå och överlevnad i lungcancer samt en association mellan disponibel inkomst och överlevnad efter hjärtkirurgi [1].

Vi genomförde en nationell populationsbaserad registerstudie [2] för att undersöka om disponibel familjeinkomst var associerad med överlevnad efter lungcancerkirurgi. Studiepopulationen identifierades ur Svenskt kvalitetsregister för allmän toraxkirurgi och inkluderade 5 500 patienter som opererades för lungcancer 2008–2017. Patientdata från registret sammanlänkades med information från Longitudinell integrationsdatabas för sjukförsäkrings- och arbetsmarknadsstudier (LISA) och Patientregistret. Vi använde Cox-regression för att utvärdera en möjlig koppling mellan inkomst och överlevnad och justerade för förväxlingsfaktorer såsom ålder, kön, rökning, samsjuklighet, adjuvant behandling, fysisk funktionsnivå, operationsteknik och -omfattning, patologiskt tumörstadium, utbildningsnivå och familjesammansättning.

Under en genomsnittlig uppföljningstid på 3,2 år så avled 32 procent av patienterna. Det ålders- och könskorrigerade dödstalet per 100 personår var 15 i den lägsta inkomstkvintilen och 9,4 i den högsta. Den ojusterade, ålders- och könsjusterade och multivariabelt justerade hazardkvoten (95 procents konfidensintervall) för risk för död av alla orsaker var 0,68 (0,59–0,79), 0,69 (0,59–0,80), och 0,77 (0,62–0,96) för den högsta jämfört med den lägsta inkomstkvintilen.

Sammanfattningsvis påvisades en signifikant koppling mellan disponibel familjeinkomst och överlevnad efter lungcancerkirurgi, oaktat ett skattefinansierat sjukvårdssystem som erbjuder befolkningen likvärdig tillgång till vård. Sambandet kunde inte förklaras av skillnader i riksfaktorprofil, samsjuklighet eller andra socioekonomiska variabler.