Egenreferat. En ny studie [1] publicerad i Intensive Care Medicine visar att kylbehandling startad av ambulanspersonal inom 20 minuter från ett hjärtstopp, under pågående HLR, ökar chansen att överleva med god neurologisk funktion jämfört med när hypotermibehandling inleds i senare skede på intensivvårdsavdelning. Studien är en sekundär analys av PRINCESS-studien [2], som publicerades i JAMA förra året.

I PRINCESS (en europeisk randomiserad kontrollerad multicenterstudie) studerades effekten på neurologisk funktion av terapeutisk hypotermi inledd av ambulanspersonal med en metod som inriktar sig på att primärt kyla ner hjärnan. Metoden som har använts i studien är transnasal kylning, där en kylande gas- och vätskeblandning administreras via näskatetrar.

I PRINCESS inkluderades 677 bevittnade hjärtstopp, och studien var den första som visat att terapeutisk hypotermi kan inledas prehospitalt på ett säkert och effektivt sätt. Skillnaderna i god neurologisk funktion definierad som 1–2 på CPC (Cerebral performance category)-skalan efter 90 dagar var inte statistiskt signifikanta (16,6 vs 13,5 procent; P = 0,25), men större i gruppen med ventrikelflimmer som första rytm (34,8 vs 25,9 procent; P = 0,11).

I den aktuella substudien fokuserades på patienterna där man startat transnasal kylning inom 20 minuter från hjärtstoppet (n = 150) och jämförde dem med en kontrollgrupp (n = 150) med hjälp av »propensity score«-matchning. Tidsgränsen vid 20 minuter valdes eftersom det var mediantiden till kylning i interventionsgruppen i PRINCESS. Det primära utfallsmåttet var också här CPC 1–2 vid 90 dagar, vilket uppnåddes hos 23 procent i interventionsgruppen mot 16 procent i kontrollgruppen (P = 0,07). I subgruppen med ventrikelflimmer som initial rytm var skillnaden 51 mot 30 procent till fördel för interventionsgruppen med tidig kylning (P = 0,04; oddskvot 3,25; 95 procents konfidensintervall 1,06–9,97). Utöver detta sågs statistiskt signifikanta skillnader i överlevnad med komplett återhämtning (CPC 1) i hela patientgruppen.

Denna substudie har visat att metoden med transnasal kylning är säker och effektiv samt är den första kliniska studie som visat att tidig insatt kylbehandling under pågående HLR kan förbättra det neurologiska utfallet. Detta fynd ligger helt i linje med det som visats i djurmodeller, nämligen att den skyddande effekten av kylbehandling vid global ischemi/reperfusionsskada är större ju tidigare i förloppet den påbörjas.