Egenreferat. Närmare 25 procent av Sveriges vuxna befolkning uppskattas lida av artros, något som innebär ett stort lidande för den drabbade och en stor börda för samhället. En ny studie [1] från Lunds universitet finner att ett digitalt behandlingsprogram för patienter med artros kan erbjuda ett kostnadseffektivt alternativ till den traditionella vården.

Studien jämför vilka resurser som behövs för att leverera två alternativa behandlingsprogram för patienter med artros. Den första modellen är BOA (Bättre omhändertagande av patienter med artros), den traditionella artrosskolan. Den jämförs med ett digitalt program där artrospatienter behandlas via en applikation. Båda modellerna erbjuder evidensbaserad grundbehandling av artros enligt Socialstyrelsens riktlinjer, med fokus på information, träning och viktkontroll.

Utifrån tillgängliga data och information om behandlingsalternativen tar analysen ett samhällsekonomiskt perspektiv och skattar resursåtgången både för sjukvårdssystemet och för patienterna. Faktorer vanligt förekommande i kostnadsanalyser har undersökts, till exempel antal besök, administration och transporter. Att behandla en typisk patient inom det digitala programmet kostar 2 776 kronor. Som jämförelse är kostnaden för en BOA-patient nästan fyra gånger högre, 10 611 kronor. De största skillnaderna handlar om kostnader för resor och tid för patienten. BOA-programmet har också högre administrativa kostnader (förberedelser och uppföljningar). Den digitala vårdmodellen innebär att patienten tränar vid fler tillfällen, men att varje tillfälle genomförs under kortare tid.

Det är särskilt viktigt att sätta kostnaden i relation till behandlingens effekt. En tidigare studie [2] visar att patienter i det digitala programmet i genomsnitt rapporterade en smärtminskning från 5,4 till 3,5 på en 10-gradig skala efter sex veckor. Det innebär en minskning på 35 procent. Patienter som behandlades i BOA-programmet reducerade i genomsnitt sin smärta från 48 till 37 under en lika lång period – en reduktion på 23 procent. Tillsammans ger dessa resultat stöd för att det digitala programmet kan utgöra ett kostnadseffektivt alternativ.

Beroende på i vilken utsträckning det digitala alternativet ersätter det traditionella kan betydande resurser sparas inom svensk artrosvård. Om till exempel hälften av alla patienter som fullföljde det traditionella artrosprogrammet 2018 i stället hade behandlats digitalt visar studien att cirka 87 miljoner kronor hade sparats.

Jäv: Digital grundbehandling av artros drivs av företaget Joint Academy. Studien är beställd av Leif Dahlberg, senior professor i ortopedi vid Lunds universitet och grundare samt medicinsk chef på Joint Academy. Joint Academy har tillhandahållit delar av data och informationen i analysen, men har inte på något sätt haft inflytande på designen, implementeringen eller tolkningen av studiens resultat.