Egenreferat. Även om neuropsykiatriska funktionshinder såsom autism och ADHD till stor del är ärftliga, har flera olika miljöfaktorer också pekats ut som betydelsefulla. Tyvärr saknas dock ofta kontroll för så kallade förväxlingsfaktorer inom familjen. Dessa är mätbara eller dolda faktorer (genetiska eller miljömässiga) som delas av och gör familjemedlemmar lika varandra. Även om många miljöfaktorer i olika studier visat sig vara förknippade med neuropsykiatriska funktionshinder så är många av faktorerna i sig till viss del ärftliga. Utan kontroll för förväxlingsfaktorer inom familjen kan det således inte uteslutas att de drivs av genetiska samband mellan exponering och utfall, och inte av miljön i sig.

Vi har nyligen publicerat en systematisk översikt av alla 140 publicerade tvilling- eller syskonstudier som tittat på miljöfaktorer till och med sjätte levnadsåret för samtliga neuropsykiatriska funktionshinder.

Vi fann att äldre fäder, låg födelsevikt, missbildningar och perinatal hypoxi samt respiratorisk stress är förknippade med autismdiagnos, och att låg födelsevikt, låg gestationsålder och låg familjeinkomst eller inkomstsänkning under barndomen är associerade med ADHD, både diagnos och symtomgrad.

Dessutom indikerar vårt resultat att det, utöver förväxlingsfaktorer inom familjen, inte finns någon koppling mellan autism och blödning under graviditet, preeklampsi, graviditetsdiabetes, BMI före graviditet och elektivt eller akut kejsarsnitt, eller mellan ADHD-diagnos och graviditetsfaktorerna antidepressiv medicinering, rökning, infektion samt moderns kroppsvikt.

Vi hittade ett flertal studier med motstridiga fynd beträffande koppling mellan autism och antidepressiv medicin under graviditet, äldre mödrar, prematuritet, förlossningsinduktion och neonatal gulsot, samt mellan ADHD, både diagnos och grad av symtom, och alkoholanvändning under graviditet och föräldrars ålder.

De flesta studier genomfördes i Nordamerika och Skandinavien, vilket pekar på en global skevhet. Slutligen kan för få tillförlitliga slutsatser dras om andra tillstånd än autism och ADHD. Detta är olyckligt med tanke på hur vanliga neuropsykiatriska funktionshinder är, och understryker behovet av fler genetiskt informerade studier av god kvalitet i sökandet efter miljöfaktorer bakom neuropsykiatriska funktionshinder.