Egenreferat.De flesta som börjar med tobak gör det i början av tonåren, och därför borde ungdomar vara ett lämpligt mål för antitobaksprogram och skolan en idealisk arena. En tobakspolicy innebär bland annat att inventera hur tobakssituationen/problemen ser ut på skolan, att aktivt sprida information om skadliga effekter från rökning och annan tobak, främja social kompetens, ge råd om att säga nej till tobak, ha tydliga regler om tobak samt att involvera all personal på skolan och inte minst föräldrar. Effekten av sådana program är föga studerad i Sverige.

Vi undersökte effekten av en skoltobakspolicy som infördes på 4 skolor i Stockholms innerstad år 2016. Studien omfattade dessutom 4 kontrollskolor. Totalt bestod studien av 2 671 elever i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2, i åldrarna 15–18 år, varav 1 998 studenter (75 procent) besvarade enkäten. Implementeringen startade när eleverna började årskurs 8 på högstadiet respektive årskurs 1 i gymnasiet. En enkät om tobaksbruk, hälsa och olika levnadsvanor genomförs vartannat år av Stockholms stad. Den enkäten användes för att utvärdera tobaksbruket bland eleverna på respektive skolor före och efter implementeringen. Studien använde en upprepad tvärsnittsdesign med evaluering av tobaksbruk före starten av tobakspolicyn samt efter 2 år.

Efter implementeringen var prevalensen rökare i årskurs 9 lägre jämfört med kontrollskolorna. Där skoltobakspolicyn infördes var andelen rökare före implementering 13,5 procent och två år senare 1,6 procent. På kontrollskolorna var andelen rökare initialt 10,9 procent och två år senare 10,2 procent. Skillnaden mellan interventions- och kontrollskolor var statistiskt signifikant (χ2 = 4,54; P < 0,05). I årskurs två på gymnasiet såg man inte någon statistiskt signifikant skillnad mellan kontroll- och interventionsskolor. Andelen som rapporterade snusbruk var praktiskt taget oförändrad i båda åldersgrupperna.

En skoltobakspolicy kan minska tobaksrökning och rökdebut när den införs under den tidiga tonårsperioden. Tidig rökdebut ökar tobaksberoendets styrka, morbiditet och mortalitet. Tidig tobaksdebut har dessutom stark association till berusningsdrickande och alkoholproblem. Det är idag ovanligt att tobakspolicyer implementeras och används i svenska skolor. Studien talar för att samhället bör stödja detta som ett sätt att minska tidig debut i tobaksrökning.