Avhandling. Majoriteten av höftprotesoperationer föregås av antingen höftledsartros eller en fraktur på lårbenshalsen. Artrospatienter är i regel friska individer, en del med en återstående livslängd på flera decennier. Endast 0,3 procent avlider inom 90 dagar efter operation. Frakturpatienter å andra sidan är ofta gamla och sköra. 13 procent av dem avlider inom 90 dagar efter operation. Det har länge varit önskvärt att predicera risken för död för respektive patientgrupp.

Vi samkörde patientdata från Svenska höftprotesregistret (SHPR) med Nationella patientregistret (NPR), Läkemedelsregistret och Longitudinella integrationsdatabasen för sjukförsäkrings- och arbetsmarknadsstudier (LISA). Vi validerade sedan den prediktiva styrkan av två vanliga samsjuklighetsindex, Charlson och Elixhauser, för prediktion av död avseende patienter med artros respektive höftledsfraktur. Även om samsjuklighet var associerad med död efter operation så var inget av indexen tillräckliga för att förutspå enskilda individers död efter operation. Vi utvecklade därför en egen prediktionsmodell för 90-dagarsmortalitet efter höftprotesoperation till följd av artros. Vi nyttjade en statistisk återsamplingsmetod (bootstrapping) kombinerad med logistisk regression och variabelselektion med hjälp av analysmetoden Lasso. Modellen validerades internt men även externt för patienter från England och Wales i samarbete med det brittiska nationella ledprotesregistret (NJR). Modellen kompletterades med en webbkalkylator för kliniskt bruk.

Vår föreslagna modell baseras på ålder, kön, hälsoklass enligt det amerikanska sällskapet för anestesiologi (ASA) samt förekomst av cancer, neurologisk sjukdom, njursjukdom och diagnostiserad fetma.

Användning av samsjuklighetsindex för prediktion av död efter höftprotesoperation har tidigare rekommenderats. Vi fann denna rekommendation tveksam. I stället föreslår vi en relativt enkel modell för prediktion av död inom 90 dagar efter en höftprotesoperation till följd av artros. Denna modell visade sig ha god prediktiv styrka. Vi erbjuder också en webbkalkylator för användning i klinisk verksamhet (https://erikbulow.shinyapps.io/thamortpred; se även Figur).