Egenreferat. Överbelastning av akutmottagningar är ett stort problem över hela världen och många studier har genomförts, men kvaliteten är varierande och det finns väldigt få studier som inkluderar flera akutmottagningar, har tillräckligt stort datamaterial och justerar för potentiella förväxlingsfaktorer på ett trovärdigt sätt.

Vi studerade 2 252 656 besök på Region Stockholms sju akutmottagningar under åren 2012–2016 [1]. Besöken delades in i tre grupper utifrån hur hög belastningen var under det arbetspass som patienten ankom. Arbetsbelastningen definierades som genomsnittligt antal närvarande patienter under arbetspasset i förhållande till förväntat antal närvarande patienter på den aktuella akutmottagningen vid den tidpunkten. Vi studerade sedan risken för död inom 30 dagar i de tre grupperna med hjälp av överlevnadsanalys (Cox-regression) och justerade för ålder, kön, prioritet, ankomsttid, ankomstsätt, besöksorsak, samsjuklighet och tidigare sjukhusinläggningar.

I gruppen som inkluderade de 5 procent av besöken med högst belastning under arbetspasset var den justerade risken (hazardkvot) 1,08 med 95 procents konfidensintervall 1,03–1,14 jämfört med referensgruppen som inkluderade de 75 procent av besöken som hade lägst belastning. Resultaten är i linje med två liknande studier från USA och Kanada.

Den statistiska överdödligheten motsvarar 6 dödsfall per 100 000 besök eller 25 patienter per år i Region Stockholm. Det kan jämföras med 36 dödsfall årligen i trafikolyckor och 16 dödsfall per år på grund av mord och dråp under studieperioden som samhället lägger stora resurser på att förhindra.

I en studie på samma datamaterial som vi tidigare presenterade i Läkartidningen under Nya rön [2] kom vi fram till att det inte fanns något signifikant samband mellan beläggningsgraden av vårdplatser på sjukhusen och ökad risk för död för de patienter som sökte vård på akutmottagningen. Vi såg däremot att en hög beläggningsgrad på sjukhuset tydligt ökade arbetsbelastningen på akutmottagningen.

Sammantaget visar våra två studier att en mycket hög belastning på akutmottagningar är kopplad till ökad dödlighet och att tillgången på vårdplatser är en viktig faktor för att påverka arbetsbelastningen. Vi planerar nu en liknande studie av de akutmottagningar som anslutit sig till Svenska akutsjukvårdsregistret (SVAR).

Jäv: Utvecklingen av databasen finansierades av ett bidrag från Idorsia.