Egenreferat. Äldre personer har en ökad risk att drabbas av allvarlig covid-19 och att dö av sjukdomen, men de individuella skillnaderna är stora. I Sverige har allmänna rekommendationer om social distansering gällt alla över 70 år, utan att ta hänsyn till individuell hälsa.

Vi har gjort en studie med målet att utröna vilka faktorer, till exempel kronologisk ålder, sjuklighet och skörhet, som främst är kopplade till död och att inte bli utskriven till hemmet vid inneliggande vård för covid-19.

24 procent av de 250 patienter som vårdades för covid-19 avled under sjukhusvistelsen, att jämföra med 4 procent dödlighet hos de 717 patienter som vårdades på Tema åldrande under samma period för andra åkommor. Medan 59 procent av de överlevande i den sistnämnda gruppen blev utskrivna till hemmet, blev 44 procent av de överlevande covid-19-sjuka patienterna utskrivna till hemmet.

Hos de äldre covid-19-patienterna var dödligt utfall liksom att inte bli utskriven till hemmet i första hand kopplat till patienternas skörhet, det vill säga det tillstånd som definieras av sårbarhet, nedsatt reservkapacitet, låg funktionsförmåga och begränsad kapacitet att återhämta sig. Skörhet kan graderas med Clinical frailty scale (CFS), en internationellt vedertagen metod, med en 9-gradig skala från 1 (mycket pigg och aktiv) till 9 (terminalt sjuk). Graden av skörhet var en starkare riskfaktor för död än både ålder och underliggande sjukdom, till exempel flera samtidiga sjukdomar, hjärtsjukdom eller KOL. Risken att dö ökade med 5 procent för varje ökat levnadsår (hazardkvot [HR] 1,05; 95 procents konfidensintervall [95KI] 1,01–1,08), det vill säga risken för en 85-åring att dö under vårdtiden var cirka 50 procent högre än för en 75-åring. Motsvarande riskökning var nära 100 procent (HR 1,93; 95KI 1,02–3,65), det vill säga dubblerad, för patienter med CFS > 6 jämfört med CFS under 6. CFS 6–9 var således förenat med dubbelt ökad risk att dö jämfört med 10 år högre levnadsålder. Motsvarande riskökningar noterades för att inte bli utskriven till sitt eget hem.

Sammanfattningsvis visade denna observationsstudie att 3 av 4 patienter med covid-19 som vårdades på Tema åldrande under våren 2020 överlevde. Risken att dö eller att inte bli utskriven till hemmet var främst kopplad till skörhet enligt CFS 6 eller däröver. Kronologisk ålder och samsjuklighet var också förenade med ökad risk, men i betydligt lägre grad än skörhet.