Diskussioner pågår om huruvida ordinarie läkemedelsbehandling påverkar förloppet vid covid-19. Statiner skulle teoretiskt kunna påverka covid-19 både negativt och positivt. En rubbning av proteinet MYD88 har iakttagits vid dålig prognos i andra coronavirusinfektioner. Statiner har en hämmande effekt på MYD88 och kan stabilisera MYD88-nivåer när yttre stressorer påfrestar organismen. Därmed skulle statinbehandling kunna skydda patienter med covid-19 mot utveckling av en kraftig inflammatorisk reaktion. Å andra sidan skulle statiner kunna orsaka brist på endogent kolesterol i cellerna, med uppreglering av LDL-receptorerna som följd. Därvid skulle dörren kunna öppnas för tillträde av coronavirus i cellerna. Det har också förts fram att statiner skulle kunna gynna utvecklingen av ett svårare förlopp av covid-19 genom aktivering av inflammasombanan vid akut svår andningssvikt (ARDS).

En metaanalys omfattande 8 990 covid-19-patienter i fyra studier som sökts via Pubmed och uppfyllt formulerade kriterier för att kunna dra relevant slutsats visade på en signifikant minskad hazardkvot (HR) för dödlig och svår sjukdom,  HR = 0,70, 95 procents konfidensintervall 0,53–0,94 [1]. Eftersom materialet omfattade ett stort antal patienter och man gjort många justeringar för flera potentiella förväxlingsfaktorer ansågs resultatet pålitligt. Fyndet med en 30-procentig minskad dödlighet och svår covid-19 talar för att statinbehandling kan ha en positiv effekt på risken vid denna sjukdom.

Studien är observationell och kan vara behäftad med icke-definierade störfaktorer. För evidens behövs väl genomförda randomiserade studier av patienter med covid-19 med och utan statinbehandling. I dagsläget torde det dock ej vara fel att låta patienter med covid-19 fortsätta med insatt statin. En annan fråga är om insättning av statin vid diagnostiserad covid-19 skulle kunna påverka utgången. Frågan återstår alltså om statinbehandling skulle kunna vara av värde att implementera som en tilläggsbehandling och vara en standardbehandling för patienter med covid-19 vid sidan av annan statinindikation.