Egenreferat. Kraftig skakning av spädbarn (skakvåld) antas ha stark koppling till vissa medicinska fynd: subduralblödning, retinala blödningar, revbensfrakturer och klassiska metafyslesioner. Detta har resulterat i att olika kombinationer av dessa fynd finns hos barn som bedöms ha utsatts för skakvåld när bedömningen vilar på tolkning av medicinska fynd. Denna diagnostiska metod medför hög risk för bias på grund av cirkelresonemang [1]. Sambandet mellan skakvåld och de aktuella fynden behöver därför undersökas utifrån fallkriterier som är oberoende av medicinska fynd.

För att studera effekterna av skakvåld inhämtades patientjournaler över spädbarn med diagnoskod  (ICD-10) för utredning av misstänkt misshandel (n = 337) [2]. Studien var rikstäckande och sträckte sig över perioden 1997–2014. Kriterierna för skakvåld var bevittnad eller i vården erkänd händelse. Inslag av trubbigt våld accepterades, medan trubbigt våld utan skakning medförde exkludering.

Patientjournal erhölls för 257 spädbarn. Journaler och neuroradiologi granskades. I tre fall uppgavs skakvåld av gärningspersonen i direkt anslutning till att man sökte vård och i 33 fall var skakning bevittnad. Avsiktligt trubbigt våld i anslutning till skakning rapporterades i sex fall. Skakningen beskrevs som kraftig/hysterisk i 17 fall.

Fynd som kan ha orsakats av misshandel beskrevs hos totalt fyra barn. Två barn hade blåmärken som enda fynd. Inget barn hade kliniska tecken på frakturer, vilket inte heller påvisades hos de 27 barn som undersöktes med helkroppsröntgen. Två barn hade intrakraniella fynd. Ett av barnen (erkänt kombinerat skakvåld och trubbigt våld) hade högattenuerande subduralblödning och subaraknoidalblödning, misstänkt kortikal ventrombos, extensiva bilaterala retinala blödningar och blåmärken på axelpartierna. Det andra barnet (erkänd isolerad skakning) med intrakraniell patologi hade högattenuerande subaraknoidalblödning. Vulnerabilitet förelåg hos de två barnen. Det första barnet var prematurfött och hade symmetriska bilaterala ospecifika förändringar i den vita substansen samt kronisk subduralblödning/hygrom. Det andra barnet hade kronisk subduralblödning och ej närmare daterbar skallfraktur.

Studien ger inte stöd åt antagandet att skakvåld ger upphov till särskilda fyndkombinationer hos tidigare friska spädbarn, men indikerar att akut hjärnhinneblödning med retinala blödningar kan orsakas av skakvåld eller måttligt intensivt trubbigt våld hos barn med preexisterande intrakraniell patologi.