Egenreferat. Patienter med typ 2-diabetes har ökad risk för hjärt–kärlsjukdom, men risken varierar från person till person. Det är därför angeläget att finna nya verktyg för att förfina den individuella riskskattningen. Vi studerade det prediktiva värdet av plasmakoncentrationen av biomarkören NT-proBNP (N-terminalen av förstadiet till natriuretisk peptid av B-typ) bland 5 509 patienter med typ 2-diabetes som deltog i studien ALTITUDE (Aliskiren in type 2 diabetes using cardiorenal endpoints), en randomiserad placebokontrollerad klinisk prövning av reninhämmaren aliskiren. Studiedeltagarna hade förutom typ 2-diabetes även antingen mikro- eller makroalbuminuri eller tidigare hjärt–kärlsjukdom. De två effektmåtten i denna sekundäranalys var total mortalitet samt ett kombinerat kardiovaskulärt effektmått (kardiovaskulär död, hjärtinfarkt, stroke, sjukhusinläggning för hjärtsvikt eller återupplivning efter hjärtstillestånd). Medianuppföljningstiden var 2,6 år. Ett högre värde av NT-proBNP var den starkaste prediktorn av 21 studerade riskmarkörer.

Efter justering för de övriga riskmarkörerna var hazardkvoten (HR) per en log-enhet högre NT-proBNP 1,62 (95 procents konfidensintervall [95KI] 1,49–1,77) för total mortalitet och 1,63 (95KI 1,52–1,75) för det kombinerade kardiovaskulära effektmåttet. Vi fann vidare att förmågan att diskriminera mellan patienter som avled eller överlevde var jämförbar mellan NT-proBNP som ensam riskmarkör och en modell som kombinerade de övriga 20 riskmarkörerna; c-statistic för NT-proBNP var 0,745 (95KI 0,723–0,768) och c-statistic för de övriga kombinerade riskmarkörerna var 0,744 (95KI 0,722–0,767). Även förmågan att diskriminera mellan patienter som drabbades eller inte drabbades av det kombinerade kardiovaskulära effektmåttet var jämförbar mellan NT-proBNP som ensam riskmarkör (c-statistic 0,723; 95KI 0,704–0,741) och modellen som kombinerade de övriga 20 riskmarkörerna (c-statistic 0,731; 95KI 0,714–0,749).

Det är viktigt att betona att vi inte anser att konventionella riskmarkörer kan ersättas med bedömning av enbart NT-proBNP. Däremot tycker vi att resultaten visar att NT-proBNP är en stark riskmarkör för såväl förtida död som kardiovaskulär sjukdom hos patienter med typ 2-diabetes och hög kardiovaskulär riskfaktorprofil. Huruvida patienter med diabetes som har högre NT-proBNP-värde gynnas mer av intensifierad riskfaktorbehandling än patienter med diabetes som har lägre NT-proBNP-värde återstår emellertid att visa.