Egenreferat. Förmaksflimmer medför ökad risk för stroke. Stroke kan orsaka fysisk och kognitiv funktionsnedsättning samt död. Det är därför angeläget att påvisa förekomst av förmaksflimmer, särskilt hos patienter med riskfaktorer enligt CHA2DS2-VASc eftersom det motiverar behandling med NOAK (direktverkande orala antikoagulantia). Efter insjuknande i stroke görs regelmässigt inneliggande utredning med kontinuerlig EKG under 24–48 timmar. Fortsatt utredning avseende förekomst av flimmer är möjlig, men görs sällan. Det finns bland annat lappar som klistras på huden och som kan uppfattas som besvärande, men också implanterbar kardiell monitor, vilken dock är en invasiv metod. Bägge dessa metoder har hög kostnad och medför arbetskrävande tolkning.

I den aktuella prospektiva studien TEASE (Transient ECG assessment in stroke evaluation) undersöktes 100 patienter som nyligen insjuknat med ischemisk stroke. De med känt förmaksflimmer/-fladder, livslång indikation för antikoagulation av någon orsak och de som bedömdes ha kort förväntad överlevnad exkluderades. Efter att sedvanlig utredning genomförts och stroken bedömts som kryptogen inkluderades patienten. Under 28 dagar genomförde patienten utredning med bröst- och tum-EKG-utrustningen Coala heart monitor under 30 sekunder två gånger dagligen samt vid symtom.

Medelåldern hos patienterna var 67,6 år och 60 procent var män. Hos 9 procent påvisades förmaksflimmer, och samtliga insattes på NOAK som sekundärprofylax. Antalet som behöver screenas är alltså 11 patienter för att påvisa 1 patient med förmaksflimmer. CHA2DS2-VASc-medelvärdet hos dem med förmaksflimmer och dem utan skilde sig inte signifikant (4,9 ± 1,1 vs 4,3 ± 1,3; P = 0,224), men de med förmaksflimmer var äldre (74,3 ± 9,0 vs 66,9 ± 10,8; P = 0,049). Följsamheten till protokollet var god: 90,1 procent ± 15,0 procent av schemalagda mätningar utfördes.

Studien visar på möjligheten och nyttan av bröst- och tum-EKG hos patienter med genomgången stroke. Detta bör föranleda en ökad användning av denna metod i klinisk praxis.

Jävsdeklaration: Peter Magnusson har erhållit arvode eller forskningsmedel från Abbott, Alnylam, Amicus Therapeutics, Astra Zeneca, Bayer, Boehringer Ingelheim, Internetmedicin, Lilly, MSD, Novo Nordisk, Octopus Medical, Orion Pharma, Pfizer, Vifor Pharma och Zoll. Gustav Mattsson har erhållit arvode från Alnylam, MSD och Internetmedicin.