Egenreferat. Patienter med typ 2-diabetes har ökad risk att avlida i förtid, och för högt blodtryck ökar denna risk ytterligare. Hos patienter med etablerad kranskärlssjukdom finns å andra sidan farhågor för att även för lågt blodtryck kan vara förknippat med ökad risk. Vilken blodtrycksnivå som är optimal hos patienter med både typ 2-diabetes och kranskärlssjukdom är därför omdebatterat. Vi studerade sambanden mellan blodtrycksnivåer och total mortalitet hos 5 852 patienter med typ 2-diabetes [1] som deltog i ELIXA, en randomiserad placebokontrollerad klinisk prövning av GLP1-receptoragonisten lixisenatid. Vår hypotes var att graden av kardiovaskulär sjukdomsbörda skulle påverka sambanden mellan blodtryck och mortalitet i denna högriskpopulation. Samtliga patienter hade nyligen sjukhusvårdats för akut koronart syndrom och delades in i två grupper beroende på om de därutöver hade haft tidigare kardiovaskulära händelser (hjärtinfarkt, stroke, hjärtsvikt) eller inte. Efter justering för konventionella riskmarkörer fann vi att tidigare kardiovaskulär sjukdomsbörda påverkade sambandet mellan såväl systoliskt som diastoliskt blodtryck och risken att avlida (P för interaktion: 0,005 respektive 0,004). Hos de patienter som haft tidigare kardiovaskulära händelser var lägre systoliskt blodtryck signifikant associerat med ökad mortalitet (hazardkvot [HR] per 10 mm Hg lägre systoliskt blodtryck 1,13; 95 procents konfidensintervall [95KI] 1,04–1,22), medan inget signifikant samband noterades i gruppen utan tidigare kardiovaskulära händelser (HR 0,95; 95KI 0,86–1,04). Även för lägre diastoliskt blodtryck noterades ett signifikant samband med ökad mortalitet i gruppen som haft tidigare kardiovaskulära händelser (HR per 10 mm Hg lägre diastoliskt blodtryck 1,30; 95KI 1,13–1,49), medan inget signifikant samband noterades i gruppen utan tidigare kardiovaskulära händelser (HR 0,94; 95KI 0,79–1,12). Kardiovaskulär sjukdomshistoria är en anamnestisk uppgift som är enkel att värdera och som bör tas i beaktande när blodtrycksnivåer används för riskprediktion vid typ 2-diabetes. Frågan huruvida blodtrycksmålen vid behandling bör individualiseras utifrån graden av kardiovaskulär sjukdomsbörda besvaras dock inte av denna observationella studie.