Egenreferat.Många kritiskt sjuka covid-19-patienter drabbas av tromboemboliska komplikationer. Den bakomliggande patofysiologin är inte känd. Flera hypoteser utgår från en kraftig inflammation som triggar igång ett hyperkoagulativt tillstånd [1]. I början av april beslutades det på Södersjukhusets två intensivvårdsavdelningar att först övergå till att höja dosen trombosprofylax till dubbel dos och kort därefter till fulldos antikoagulantia. På den ena intensivvårdsavdelningen återgick man efter några veckor till dubbel dos trombosprofylax.

För att utvärdera vår behandling beslutade vi att studera sambanden mellan initial dosering av trombosprofylax hos kritiskt sjuka covid-19-patienter och risk för död, tromboemboliska komplikationer och blödning [2].

Patienter kategoriserades i tre grupper beroende på initial dos av lågmolekylärt heparin: standarddos trombosprofylax (2 500–4 500 IE tinzaparin eller 2 500–5 000 IE dalteparin), dubbel dos trombosprofylax (> 4 500 IE men < 175 IE/kg kroppsvikt tinzaparin eller > 5 000 IE men < 200 IE/kg kroppsvikt dalteparin) och fulldos antikoagulantia (≥ 175 IE/kg kroppsvikt tinzaparin eller ≥ 200 IE/kg kroppsvikt dalteparin). Dosen baserades på lokala riktlinjer vid inskrivningsdatumet, inte sjukdomsgrad eller risk för trombos. Regressionsanalys användes för att uppskatta riskförhållanden för död inom 28 dagar från inskrivning på intensivvårdsavdelningen.

152 patienter inkluderades: 67 fick standarddos trombosprofylax, 48 dubbel dos trombosprofylax och 37 fulldos antikoagulantia. Grupperna skiljde sig inte åt demografiskt eller i sjukdomsgrad vid inskrivning. Dödligheten var lägre i gruppen med fulldos antikoagulantia (13,5 procent) jämfört med grupperna med dubbel dos trombosprofylax (25,0 procent) och standarddos trombosprofylax (38,8 procent), P = 0,02. Riskförhållandet för död var 0,33 (95 procents konfidensintervall [95KI] 0,13–0,87) för fulldos antikoagulantia respektive 0,88 (95KI 0,43–1,83) för dubbel dos trombosprofylax jämfört med standarddos trombosprofylax. Resultaten var stabila i sensitivitetsanalyser när patienter med sänkt dos jämfört med den initiala dosen respektive någon förändring i dos exkluderades. Det var färre tromboemboliska komplikationer i gruppen med fulldos antikoagulantia (2,7 procent) jämfört med grupperna med dubbel dos trombosprofylax (18,8 procent) och standarddos trombosprofylax (17,9 procent), P = 0,04, men ingen skillnad hittades i andel blödningar, P = 0,16.

Sammanfattningsvis visar vi i denna observationsstudie av kritiskt sjuka covid-19 patienter att högre dos trombosprofylax var associerad med lägre risk för död och tromboemboliska komplikationer utan att risken för blödning ökade. För att säkerställa sambandet bör randomiserade kontrollerade studier utföras.