Egenreferat. Individer med reumatoid artrit har enligt tidigare studier ungefär 1,5–2 gånger ökad risk för venös tromboembolism, det vill säga djup ventrombos och lungemboli, jämfört med individer utan reumatoid artrit. Detta beror delvis på att en del kända riskfaktorer för venös tromboembolism, såsom nedsatt rörlighet, är vanligare hos individer med reumatoid artrit. Sambandet mellan sjukdomsaktivitet vid reumatoid artrit och risken för venös tromboembolism har däremot hittills varit oklart. Frågan har aktualiserats i samband med signaler om ökad förekomst av venös tromboembolism vid behandling med den nyaste gruppen antireumatiska läkemedel, så kallade januskinas (JAK)-hämmare.

För att undersöka detta genomförde vi en nationell registerbaserad kohortstudie där vi använde besöksdata från Svensk reumatologis kvalitetsregister (SRQ). I studien inkluderades individer med reumatoid artrit med minst ett besök hos reumatolog registrerat i SRQ mellan 2006 och 2017 (46 316 patienter, 322 601 besök). Sjukdomsaktiviteten vid varje besök, det vill säga vår huvudsakliga exponering, mättes med DAS28 (Disease activity score 28). Incident venös tromboembolism, det vill säga vårt utfall, identifierades via registrerade ICD-koder i det nationella patientregistret (slutenvård samt specialiserad öppenvård) inom ett år efter varje besök i SRQ. Vi inkluderade även referenter (1:5) som matchades till varje individ med reumatoid artrit.

Baserat på 2 241 händelser med venös tromboembolism i gruppen med reumatoid artrit (0,71 procents ettårsrisk) och 5 301 händelser med venös tromboembolism hos referenterna (0,36 procents ettårsrisk) kunde vi verifiera en ökad risk för venös tromboembolism vid reumatoid artrit (riskkvot [RR] 1,88; 95 procents konfidensintervall [95KI] 1,65–2,15). Inom populationen med reumatoid artrit fann vi en ökad risk för venös tromboembolism med ökande sjukdomsaktivitet, mätt med DAS28 samt dess individuella komponenter. Jämfört med remission var hög sjukdomsaktivitet (mätt med DAS28) förknippad med en dubblerad ettårsrisk för venös tromboembolism (RR 2,03; 95KI 1,73–2,38). Hög sjukdomsaktivitet tillsammans med andra riskfaktorer var kopplad till höga absoluta risker för venös tromboembolism; till exempel fann vi att ettårsrisken vid högaktiv reumatoid artrit och tidigare venös tromboembolism var så hög som 7,8 procent.

Sammanfattningsvis fann vi att sjukdomsaktivitet vid reumatoid artrit mätt på olika vis är tydligt kopplad till risken att utveckla venös tromboembolism inom ett år. Fynden betonar vikten av riskstratifiering avseende venös tromboembolism hos individer med reumatoid artrit, särskilt vid hög sjukdomsaktivitet i kombination med tidigare venös tromboembolism eller andra riskfaktorer.