Egenreferat. I en artikel i Lancet 2002 [1] rapporterade vi en trefaldigt ökad risk för självmord och självmordsförsök under ungdomsåren i några av de första svenska nationella kohorterna av utomeuropeiskt internationellt adopterade. Våra fynd väckte stor uppmärksamhet i medierna och diskuterades livligt bland de adopterade själva och de organisationer som förmedlar adoption. Vi ville därför utvidga denna studie till högre åldrar och senare födelsekohorter.

I en ny studie [2] har vi därför jämfört risken för självmord och sjukhusvårdade självmordsförsök för drygt 20 000 internationellt adopterade av icke-europeiskt ursprung med 1,4 miljoner svenskfödda. Studiepopulationen var född 1972–1986 och följdes upp från 18-årsdagen till 2016 med kontroll för kön, ålder och familjens disponibla inkomst vid 17 års ålder.

Den relativa risken (RR) för självmord hos de internationellt adopterade jämfört med svenskfödda var 2,74 (95 procents konfidensintervall [95KI] 1,95–3,86) i åldersgruppen 18–22 år, men sjönk successivt med stigande ålder för att bli snarlik den i majoritetsbefolkningen i åldersintervallet 33–43 år (Figur 1). Även för självmordsförsök sågs en successivt minskande trend från 18–22 år (RR 2,33; 95KI 2,15–2,52), men här kvarstod en ökad risk ända upp till 43 års ålder. Risken för både suicid och självmordsförsök var klart högre hos internationellt adopterade födda 1972–1976 jämfört med dem som adopterats senare.

Vi fann också att en ökad risk för suicid endast förekom hos personer som adopterats efter spädbarnsåret, med en successivt ökande risk med stigande ålder vid adoption. Ett liknande mönster sågs för självmordsförsök, men med en något förhöjd risk också för spädbarnsadoptioner.

Denna uppföljande studie nyanserar den allvarliga bild som framkom i vår studie från 2002, men bekräftar samtidigt den ökade risken för självmordshandlingar hos unga internationellt adopterade. Vi tror att den ökade uppmärksamheten på suicidal problematik hos internationellt adopterade – med tidigare upptäckt av problem och snabbare insatt behandling som följder – är en viktig bakgrundsfaktor till den minskande risken för självmord i senare födelsekohorter. Den ökade risken för både självmord och självmordsförsök med stigande adoptionsålder pekar på betydelsen av den tidiga barndomen för självmordsrisk i vuxen ålder.