Egenreferat.Vid kranskärlssjukdom är risken högre att drabbas av komplikationer till högt blodtryck. Trots tillgång till effektiv behandling når många patienter inte optimala blodtrycksnivåer. Blodtryck mätt ambulatoriskt över 24 timmar är starkare kopplat till framtida komplikationer jämfört med blodtryck mätt på mottagning. Huruvida användning av ambulatoriskt blodtryck förbättrar blodtryckskontroll hos kranskärlssjuka patienter är oklart.

Vi genomförde en randomiserad kontrollerad studie av 200 patienter som genomgått PCI (perkutan koronarintervention). Samtliga patienter genomgick en dygnsmätning av blodtrycket. Hälften lottades till att resultatet var tillgängligt vid återbesöket. Mottagningsblodtryck mättes enligt rutin. Samtliga patienter följdes upp med en ny dygnsmätning. Skillnad i blodtryck mellan mätningarna, andel patienter med kontrollerat blodtryck vid studiens slut samt ändringar i blodtrycksmedicinering jämfördes mellan de två grupperna.Båda grupperna hade i genomsnitt ett väl kontrollerat mottagningsblodtryck vid ingång i studien (128/76 mm Hg), och det förändrades inte nämnvärt. Vi fann ingen skillnad mellan grupperna i förändringen i dygnsmedelvärdet av blodtrycket. Av dem med med högt blodtryck (dygnsmedelvärde > 130/80 mm Hg) vid ingång i studien uppnådde dock en högre andel ett väl kontrollerat blodtryck i interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen (44 procent respektive 23 procent, P < 0,05). Ändringar i medicinering var mer precisa när ambulatoriskt blodtryck var tillgängligt såtillvida att fler dosökningar gjordes vid höga blodtryck medan dossänkningar, framför allt av betablockad, gjordes vid låga blodtryck. Hos patienter med låga dygnsblodtryck såg vi även att fler i interventionsgruppen höjde blodtrycket vid studiens slut. I kontrollgruppen sågs däremot ingen koppling mellan ändringar i blodtrycksmedicinering och blodtrycksnivå, men det gjordes totalt sett fler dosökningar och färre dossänkningar.

Vår tolkning är att ambulatorisk blodtrycksmätning hjälpte klinikern att hitta patienter med höga respektive låga blodtryck och optimera blodtrycksbehandling, vilket ledde till att fler patienter uppnådde blodtryckskontroll. Studien ger stöd för användning av dygnsmätning av blodtrycket i klinisk rutin för patientgruppen, exempelvis inför det första återbesöket i uppföljningen efter hjärtinfarkt.