Egenreferat. Sju miljoner barn återupplivas varje år i samband med födelse. Asfyxi dödar årligen 700 000 barn, 99 procent av dem i låginkomstländer där det är barnmorskor som utför flest återupplivningar. Maskläckage och andningshinder är vanliga problem vid återupplivning med mask och blåsa. Tidigare studier har visat att effektiv ventilation kan minska dödligheten med upp till 40 procent. Implementering av evidensbaserade träningsprogram har förbättrat överlevnaden, men FN:s Agenda 2030 betonar ett behov av att accelerera minskningen av spädbarnsdödligheten för att nå de globala målen.

Larynxmask har visat sig vara mer effektiv jämfört med traditionell mask och blåsa. Mer användarvänliga larynxmasker har nyligen introducerats i storlekar godkända för spädbarn ner till 2 kilos vikt. Larynxmasker har tidigare inte varit tillgängliga för barnmorskor att använda.

Vi genomförde en randomiserad fas 3-studie på Mulago National Referral Hospital i Kampala, Uganda, 2018–2019. Vid sjukhuset sker ca 25 000 födslar per år, och 60 procent av de födande kvinnorna är remitterade dit på grund av komplicerande faktorer. Vi undersökte om återupplivning utförd av barnmorskor med larynxmask kunde minska dödlighet och hjärnskador till följd av asfyxi jämfört med en traditionell mask. I studien [1] randomiserades 1 163 nyfödda, i uppskattad graviditetsvecka ≥ 34 veckor och/eller med uppskattad födelsevikt ≥ 2000 g, med behov av ventilation efter födelsen till larynxmasken i-gel, storlek 1 (Intersurgical) eller mask (Laerdal Medical). Alla återupplivningar filmades.

Resultaten visar att barnmorskor klarar att använda larynxmask på ett säkert sätt. Interventionsgruppen (larynxmask) hade emellertid inte bättre resultat gällande minskad dödlighet och hjärnskada än kontrollgruppen (traditionell mask). Ett större antal nyfödda återupplivade med traditionell mask behövde dock byta till larynxmask på grund av dålig ventilation än tvärtom. Dödligheten i studien var ca 20 procent.

Våra resultat pekar mot att ersättandet av traditionell mask med larynxmask inte minskade spädbarnsdödligheten i denna population med svårt asfyktiska barn. Den höga dödligheten i båda grupperna begränsar dock generaliserbarheten av resultatet jämfört med friskare befolkningar. Sannolikt var många utom räddning på grund av hjärnskador som inträffat redan före födelsen.

Vi har dock utökat vår verktygslåda, och i framtiden bör larynxmask användas som ett komplement till traditionell mask och blåsa av utbildade barnmorskor internationellt, i enlighet med gällande rekommendationer för återupplivning av spädbarn. Larynxmasken ska dock inte ersätta ventilation med traditionell mask och blåsa.