Egenreferat. Att vara man, ha en lägre inkomst, lägre utbildningsnivå, inte vara gift, bo i Stockholm och vara utrikesfödd från ett låg- eller medelinkomstland – det är faktorer som oberoende av varandra är relaterade till en ökad risk att dö i covid-19.

Studien baseras på svenska registerdata om hur olika sociodemografiska förhållanden förhöll sig till dödligheten i covid-19 under våren 2020. Studien omfattar individdata för totalbefolkningen i Sverige under den aktuella perioden. Den visar oberoende effekter av bostadsort, civilstånd, födelseland, inkomst, utbildningsnivå, ålder och kön på risken att bli smittad och senare dö i covid-19.

När det gäller den ökade risken för personer från låg- eller medelinkomstländer i exempelvis Mellanöstern och Afrika att dö i covid-19 stämmer den inte överens med mönstren för dödlighet i allmänhet för den gruppen (Figur 1). Generellt har utrikesfödda lägre dödlighet än personer födda i Sverige. Den ökade risken för denna grupp att dö i covid-19 kvarstår även efter kontroller för omständigheter som inkomst och utbildningsnivå. Varför utlandsfödda från låg- och medelinkomstländer har högre risk att dö i covid-19 kan man därför bara spekulera om. En rimlig spekulation är att utrikesfödda har mer omfattande internationella kontakter, vilket skulle kunna öka risken för smitta. Risken att dö i covid-19 var också mycket högre i Stockholmsområdet än utanför, både för Sverigefödda och utrikesfödda, vilket kan förklaras av att smittspridningen varit större i det området.

Att vara man, ha en lägre inkomst och lägre utbildningsnivå ger också en förhöjd risk att dö i covid-19. Detta stämmer å sin sida även överens med mönstren för dödlighet i andra sjukdomar. Män har generellt högre dödlighet än kvinnor, vilket anses bero på en kombination av biologi och livsstil. Att personer med låg utbildning eller låg inkomst har högre dödlighet kan till stor del också bero på livsstilsfaktorer. På liknande sätt kan den förhöjda dödligheten i covid-19 för dessa grupper förklaras.

Tidigare forskning har också visat att ensamstående och ogifta generellt har högre dödlighet än gifta. Det brukar till viss del förklaras med selektion, det vill säga att människor med sämre hälsa gifter sig i lägre grad än andra. Förklaringen anses också ligga i att singlar har en mindre skyddad tillvaro än de som bor i ett parförhållande. Äktenskap kan medföra ett hälsosammare liv med lägre risk för sjukdomar. Detta kan också bidra till att förklara den lägre risken att dö i covid-19 för gifta än för ogifta.