Egenreferat. Tidigare studier har visat att kvinnor har en lägre incidens och mortalitet i många av de cancerformer som drabbar båda könen [1]. Emellertid har kvinnligt kön föreslagits vara en riskfaktor för lungcancer, och studier som har undersökt könsspecifik överlevnad efter både medicinsk och kirurgisk behandling av lungcancer har visat motstridiga resultat.

För att närmare analysera sambandet mellan kön och överlevnad i lungcancer genomfördes en nationell populationsbaserad registerstudie som inkluderade 6 536 patienter (56 procent kvinnor) som opererades för lungcancer 2008–2017 [2]. Data från Svenskt kvalitetsregister för allmän toraxkirurgi länkades till information från SCB:s longitudinella integrationsdatabas för sjukförsäkrings- och arbetsmarknadsstudier samt Patientregistret (Socialstyrelsen). Sambandet mellan kön och överlevnad analyserades med Cox-regression och justerades för förväxlingsfaktorer såsom ålder, samsjuklighet, socioekonomiska faktorer, livsstilsfaktorer, fysisk funktionsnivå, typ och omfattning av kirurgi, tumörkarakteristika och tumörstadium.

Resultaten visade att kvinnor hade en lägre risk för död av alla orsaker jämfört med män, justerad hazardkvot 0,73 (95 procents konfidensintervall [95KI] 0,67–0,79). Den absoluta skillnaden i överlevnad vid 1, 5 och 10 år efter kirurgi var 3,0 procent (95KI 2,2–3,8), 10 procent (95KI 7,0–12) respektive 12 procent (95KI 8,5–15). Detta mönster sågs, med få undantag, även i subgruppsanalyser stratifierade enligt ålder, histopatologi och patologiskt tumörstadium.

Studien påvisade en signifikant bättre långtidsöverlevnad för kvinnor, oberoende av skillnader i prognostiska faktorer. Detaljerad information om kirurgiska faktorer kunde inte förklara skillnaden i överlevnad mellan könen. För att bättre förstå orsakssamband bakom könsspecifika skillnader i överlevnad efter lungcancerkirurgi behövs ytterligare studier som undersöker effekten av skillnader i livsstilsfaktorer, sociokulturella förutsättningar och tillgång till likvärdig vård.