Egenreferat. Rektal blödning betraktas som ett alarmsymtom för kolorektal cancer och ingår i remisskriterierna för snabb utredning enligt standardiserat vårdförlopp (SVF). Det är samtidigt ett vanligt symtom och orsakas oftast av godartade tillstånd. F-Hb-test för spår av blod i avföringen används traditionellt sedan många år i Sverige som diagnostiskt hjälpmedel inför beslut om fortsatt utredning vid misstänkt kolorektal cancer. Denna studie syftade till att utvärdera användbarheten av F-Hb-test ordinerade av primärvårdsläkare hos patienter med respektive utan anamnes på rektal blödning.

I denna kohortstudie [1] registrerades resultaten för alla F-Hb-test för patienter ≥ 18 år som utfördes i primärvården i Region Örebro län under 2015. SVF hade då ännu inte införts. Uppgifter om rektal blödning hämtades från fri text i primärvårdens datajournaler med det elektroniska sökverktyget Medrave. Patienter som insjuknade i kolorektal cancer inom två år identifierades via Cancerregistret. Analysen fokuserade på F-Hb-test där patienten lämnat tre delprov, vilket är praxis.

Total 4 232 patienter lämnade F-Hb-test med tre delprov. Uppgift om huruvida patienten hade rektal blödning eller inte fanns för 2 027 patienter, varav 59 diagnostiserades med kolorektal cancer. För 606 patienter med rektal blödning visade F-Hb-testet en sensitivitet på 96,2 procent, en specificitet på 60,2 procent, positivt prediktivt värde (PPV) 9,8 procent och negativt prediktivt värde (NPV) 99,7 procent för kolorektal cancer. För 1 421 patienter utan rektal blödning var sensitiviteten 100 procent, specificiteten 73,6 procent, PPV 8,3 procent och NPV 100 procent.

F-Hb-testets utfall var alltså snarlikt för patienter med respektive utan rektal blödning. Resultaten talar för att F-Hb-test kan vara användbara för att prioritera patienter för fortsatt utredning även vid anamnes på rektal blödning. Ytterligare prospektiva studier behövs för att utvärdera detta.

Läs även: Risken liten för kolorektalcancer vid negativt F-Hb och ingen anemi