Egenreferat. Extremt för tidigt födda barn har stor risk att drabbas av prematuritetsretinopati (ROP), som i svåra fall kan leda till blindhet. Nuvarande behandling med laser i narkos eller injektioner med anti-VEGF-läkemedel misstänks kunna påverka hjärnans utveckling. Prevention är därför önskvärd.

De långkedjiga fleromättade fettsyrorna arakidonsyra (omega-6-fettsyra) och dokosahexaensyra (DHA; omega-3-fettsyra) är strukturella och funktionella komponenter av cellmembran och har stor betydelse för det centrala nervsystemets, inklusive näthinnans, utveckling. Under fosterstadiet sker en selektiv överföring av dessa fettsyror från mor till foster, något som extremt för tidigt födda barn går miste om. Tidigare studier med fettsyrasubstitution har fokuserat på omega-3-fettsyror, särskilt DHA. Vi fann i en tidigare studie att tillförsel av parenteral fettlösning innehållande omega-3-rik fiskolja minskade arakidonsyra i serum och att låga nivåer av arakidonsyra var associerade med ROP.

Det primära syftet med denna svenska multicenterstudie [1] var att undersöka om enteral tillförsel av både arakidonsyra och DHA minskar risken för svår ROP (stadium 3 eller typ 1). Sekundära utfall bestod av serumfraktioner av fettsyror samt förekomst av bronkopulmonell dysplasi, intraventrikulär blödning, persisterande ductus arteriosus, nekrotiserande enterokolit, dålig tillväxt och mortalitet samt andra variabler relaterade till säkerhet.

Barn med gestationsålder < 28 veckor randomiserades, efter stratifiering i gestationsåldersgrupperna < 25, 25–26 och 27 veckor, till att få 100 mg arakidonsyra per kg/dag och 50 mg DHA per kg/dag i form av ett näringstillskott (Formulaid, DSM) eller till en obehandlad kontrollgrupp. Behandlingen påbörjades inom 72 timmar efter födelsen och pågick till 40 veckors postmenstruell ålder.

Behandling med arakidonsyra och DHA halverade incidensen av svår ROP. Av 101 behandlade barn fick 15,8 procent svår ROP jämfört med 33,3 procent i kontrollgruppen. Störst effekt på ROP hade fettillskottet hos de mest omogna barnen, som också fick den största ökningen av arakidonsyra och DHA i serum. Den relativa risken för svår ROP hos de fettsyrabehandlade barnen var 0,42 och 0,69 för dem med gestationsålder < 25 respektive 25–26 veckor. Av dem med gestationsålder 27 veckor fick bara ett barn svår ROP, men en numerär ökning av bronkopulmonell dysplasi sågs i den behandlade gruppen. Det var inga signifikanta skillnader mellan grupperna i några sekundära utfall.

Enteral administrering av en lipidlösning innehållande arakidonsyra och DHA (2:1) till barn med gestationsålder < 27 veckor verkar vara en lovande metod för att förhindra allvarlig ROP och därmed synskada.