Avhandling. Den grundläggande nivån av fysisk aktivitet hos en individ vid tjock- eller ändtarmscancerdiagnos är kopplad till återhämtning och lägre risk för komplikationer efter operationen. Att använda tiden mellan diagnos och operation till träning för att förbättra sina chanser för en okomplicerad återhämtning verkar dock inte lika effektivt inom gällande ledtider.

I en av avhandlingens [1] studier kartlades den fysiska aktivitetsnivån på fritiden hos 115 studiedeltagare som blivit diagnostiserade med tjock- eller ändtarmscancer. Därefter följdes deltagarna upp efter operation, och man såg att deltagare som var fysiskt inaktiva hade högre risk att inte känna sig fysiskt återhämtade 3 veckor efter operationen och att de fysiskt inaktiva deltagarna hade drygt 4 gånger högre risk för komplikationer efter operationen än regelbundet fysiskt aktiva deltagare. Studier med liknande resultat genomfördes även för individer som skulle opereras för bröstcancer [2] och gallvägssjukdom.

För att ta reda på om detta gick att överföra i råd om att bli fysiskt aktiv vid en tjock- eller ändtarmscancerdiagnos genomfördes därefter en randomiserad studie där drygt 760 individer lottades till vanlig vård eller ett träningsprogram som utfördes på egen hand under ca 2 veckor före och 4 veckor efter operationen, det vill säga inom ramen för gällande standardiserat vårdförlopp. Detta hade ingen effekt på vare sig den självupplevda fysiska återhämtningen, risken för komplikationer, återinläggningar eller reoperationer eller på vårdtid.

Dessa forskningsresultat talar för att det finns ytterligare anledningar att arbeta för en så fysiskt aktiv befolkning som möjligt, utöver de redan kända vinsterna gällande exempelvis hjärt–kärlhälsa och psykisk hälsa. De poängterar också vikten av att inte införa åtgärder i hälso- och sjukvården innan de har blivit vetenskapligt utvärderade. Även om träningsstudien inte hade några effekter inom det korta tidsfönstret efter operationen är det möjligt att åtgärder som leder till en långsiktigt ökad fysisk aktivitetsnivå kan ha positiva hälsoeffekter.