Egenreferat. Kolorektalcancer är en vanlig cancerform, och majoriteten av dem som drabbas söker först inom primärvården. Symtomen är vanliga även utan allvarlig sjukdom, och många har inte de symtom som anges för remiss enligt standardiserat vårdförlopp (SVF). Där inte SVF-remiss är aktuell används traditionellt ofta F-Hb-test för spår av blod i avföringen som hjälpmedel inför beslut om fortsatt utredning. Evidensen för detta är dock bristfällig. Anemi har en välkänd koppling till kolorektalcancer. Samband har även visats med trombocytos.

I denna populationsbaserade kohortstudie [1] insamlades data om alla F-Hb-test som lämnats av patienter ≥ 18 år i primärvården under 2015 (innan SVF för kolorektalcancer infördes) i fem regioner: Jämtland Härjedalen, Kronoberg, Västerbotten, Västernorrland och Örebro. För dessa patienter inhämtades även uppgifter om hemoglobin- och trombocytvärden. Uppgifter om diagnostiserade fall av kolorektalcancer inom två år hämtades från Cancerregistret. Utifrån dessa data beräknades sensitivitet, specificitet, positivt prediktivt värde (PPV) och negativt prediktivt värde (NPV) för F-Hb-test ensamt och kombinerat med hemoglobinvärde och trombocytvärde.

15 789 patienter (60,9 procent kvinnor; medianålder 65 år) lämnade F-Hb-test med tre delprov. Inom två år diagnostiserades kolorektalcancer hos 304 (49,0 procent kvinnor; medianålder 73 år) av dessa. Beräknat för enbart F-Hb-test var sensitiviteten för kolorektalcancer 91,1 procent, specificiteten 72,2 procent, PPV 6,1 procent och NPV 99,8 procent. För 13 863 (88 procent) av patienterna fanns uppgifter om blodvärde och för 10 973 (69 procent) även trombocytvärde. För anemi var sensitiviteten 45,7 procent och PPV 3,5 procent. Kombinationen positivt F-Hb-test och/eller anemi ökade sensitiviteten till 93,8 procent. Kombinationen positivt F-Hb-test och anemi ökade PPV till 8,3 procent. Tillägg av trombocytvärden till F-Hb-resultat och Hb-värde ökade inte den diagnostiska precisionen.

Resultaten talar för att F-Hb-test ordinerade i primärvården är användbara för att avgöra vilka patienter som behöver remitteras för fortsatt utredning vid misstanke om kolorektalcancer. Om patienten har negativt F-Hb-test och inte någon anemi så är risken för kolorektalcancer liten.

Läs även: F-Hb-test kan vara användbart även vid rektal blödning