Egenreferat. Tidigt under covid-19-pandemin blev det tydligt att högre ålder, manligt kön och underliggande sjukdom är riskfaktorer för allvarlig covid-19. För specifika sjukdomar gav studier inte lika tydliga resultat. Flera av studierna var av begränsad storlek eller saknade kontrollgrupp.

Med hjälp av registerdata kunde vi genomföra en nationell studie av riskfaktorer för covid-19, med eller utan sjukhusvård, samt efterföljande död [1]. Folkhälsomyndigheten bistod med data om alla bekräftade covid-19-fall till och med mitten av september i fjol, ca 87 000 personer. Därefter skapade Statistiska centralbyrån en kontrollgrupp på ca 435 000 personer. Riskfaktorerna som undersöktes var 34 olika diagnoser, läkemedel och demografiska faktorer.

Resultaten bekräftade att högre ålder, manligt kön och underliggande sjukdom är riskfaktorer för allvarlig covid-19. Högre ålder var den starkaste riskfaktorn, men sett till diagnoser var diabetes och Downs syndrom de starkaste. Även astma och högt blodtryck var riskfaktorer. Däremot var sambandet svagt för hjärt–kärlsjukdomar, något som vi inte har en bra förklaring till. Cancer under det senaste året, men inte cancer i allmänhet, var associerad med sjukhusvård för covid-19.

Utrikesfödda var överrepresenterade bland covid-19-fall med och utan sjukhusvård. Det fanns inget tydligt samband mellan inkomst och sjukhusvård för covid-19, men högre utbildningsnivå innebar lägre risk för sjukhusvård. Personer med hemtjänst utgjorde 13 procent av covid-19-fallen på intensivvårdsavdelningar och 33 procent på övriga vanliga vårdavdelningar, vilket motsvarade stora riskökningar som inte kunde förklaras av hög ålder.

Det fanns en överdödlighet även bland covid-19-fall som inte behövde sjukhusvård. Det här resultatet bör dock tolkas med försiktighet, eftersom högriskgrupper prioriterades för testning under våren 2020. För åldersgruppen 0–19 år gjordes ingen formell analys av riskfaktorer och överdödlighet, eftersom covid-19-fallen och dödsfallen var få.

Ett av de viktigaste fynden i den här studien är att Downs syndrom är en stark riskfaktor, eftersom tidigare data om denna grupp är begränsade. Att diabetes är associerad med allvarlig covid-19 är välkänt, men för astma och högt blodtryck visar tidigare studier mera motstridiga resultat, vilket gör det svårt att dra säkra slutsatser. Det är möjligt att endast svår astma är associerad med allvarlig covid-19, eftersom vår studie enbart innehöll diagnoser från specialistvården.