Egenreferat. Barn födda i graviditetsvecka 34–36, definierade som lätt underburna, står för majoriteten av prematurt födda barn. Till skillnad från barn födda i vecka 34 så vårdas barn födda i vecka 35–36 vanligtvis på BB, men kan fortfarande vara fysiologiskt omogna. Riskerna för neonatal sjuklighet hos barn födda i vecka 35–36 jämfört med barn födda i vecka 37–41 har inte, vad vi känner till, tidigare studerats i detalj på nationell befolkningsnivå.

Syftet med denna studie [1] var att bedöma risken för neonatal sjuklighet hos barn födda i vecka 35–36, barn födda i tidig (vecka 37–38) och sen (vecka 41) fullgången tid, jämfört med fullgångna barn (födda i vecka 39–40). Med hjälp av data i Medicinska födelseregistret, Patientregistret och Dödsorsaksregistret inkluderades i denna nationella populationsbaserade kohortstudie 1 650 450 levande födda barn från enkelbörd, utan allvarliga missbildningar, födda i vecka 35 till 41 mellan 1998 och 2016 i Sverige.

Jämfört med spädbarn födda vid 39–40 veckor var den justerade riskkvoten [RR] respektive prevalensen hos barn födda vid 35–36 veckor högre för metabola problem (RR 7,79; 95 procents konfidensintervall [95KI] 7,61–7,97; prevalens 33,75 mot 3,11 procent), andningsstörning (RR 5,54; 95KI 5,24–5,85; prevalens 5,49 mot 0,75 procent), svår neonatal sjuklighet (RR 2,42; 95KI 2,27–2,59; prevalens 3,40 mot 1,03 procent), infektioner (RR 1,98; 95KI 1,83–2,14; prevalens 2,53 mot 0,95 procent), neurologisk sjuklighet (RR 1,74; 95KI 1,48–2,03; prevalens 0,54 mot 0,23 procent) och låg Apgarpoäng vid 5 minuter (RR 2,07; 95KI 1,72–2,51; prevalens 0,42 mot 0,12 procent). Riskerna för andningsstörning, svår neonatal sjuklighet, infektioner, neurologisk sjuklighet och låg Apgarpoäng var högst efter 35 veckor, minskade gradvis till 39 veckor och ökade under 39 till 41 veckor, Figur 1. Riskerna för metabol sjuklighet minskade under 35 till 41 veckor.  Barn födda små eller stora för tiden hade ökad risk jämfört med normalviktiga barn.

Vår tolkning är att för tidig förlossning vid 35–36 graviditetsveckor är en oberoende riskfaktor för neonatal sjuklighet jämfört med förlossning vid 39–40 veckor. Resultaten förstärker behovet av att förhindra för tidig förlossning för att minska bördan av neonatal sjuklighet och hjälpa vårdpersonal och familjer med en bättre riskbedömning. Man kan också diskutera om de något för tidigt födda barnen skulle må bättre av att vårdas på familjerum på en neonatalavdelning än på vanliga BB-avdelningar, för att få optimal stöttning och behandling.